Dochody i wydatki jednostek budżetowych – klasyfikacja budżetowa, ewidencja oraz sprawozdawczość budżetowa

Termin 15.05.2023 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji.

GRUPA DOCELOWA

kierowników jednostek, skarbników, dyrektorów finansowych, dyrektorów komórek organizacyjno-prawnych, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników komórek finansowo – księgowych, pracowników działów rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, kadr i płac wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i podległych jednostek organizacyjnych.

Korzyści:

  • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki,
  • upewnisz się, czy prawidłowo ujmujesz dochody i wydatki w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych

PROGRAM  SZKOLENIA 

Program:

  1. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności  
       sporne, nadpłaty, przedawnienia.

  2. Należności krótko i długoterminowe. Konta 221 i 226.
  3. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

      - odsetki 090, 091, 092,
      - różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
      - związanych z majątkiem 077, 078, 087,
      - wpływy z różnych opłat 069, a 097,
      - kary 057 i 058,
      - zwroty dotacji, płatności 291, 295, 666, 669 itp.
  4. Zasady i  udzielenia ulg w spłacie należności budżetowych:
      - umorzenie należności,
      - odroczenie terminu płatności,
      - rozłożenie zaległości na raty.
  5. Należności uboczne:
       - odsetki od należności.
       - rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od
         przedsiębiorców.
   6. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
   7. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
   8. Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:

       - materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
       - oprogramowania  430, a 421, 443, 424,
       - umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
       - nagród konkursowych 419, a 304,
       - opłat za zagospodarowanie odpadów 452, a 430 i 443,
       - świadczeń 311, a 302,
       - delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
       - ekspertyz 439,
       - tłumaczeń 438,
       - usług między jst 433,
       - energii 426,
       - usług zdrowotnych 428,
       - szkoleń 455, 470, a 430,
       - inwestycji 605 a 606,
       - wydatki na pomoc Ukrainie.
   9. Wydatki niewygasające.
 10. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne - pojęcie, zasady
        prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.
 11. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
 12. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i
       nieprawidłowości.
 13. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i
         wydatków budżetowych.

 14. Pytania

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby - 490 zł netto + 23% VAT
  • dwóch osób - 450 zł/os. netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 508 083 523
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl