Usługi doradcze

 

Doświadczenie naszych ekspertów skłoniło Instytut Rachunkowości i Podatków do uruchomienia komórki doradztwa i analiz ekonomicznych. W ramach tej działalności świadczymy usługi z zakresu:

Audytów zgodności:

 • programów FK ze Znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości
 • programów FK z prawem bankowym
 • z normami ISO/IEC
 • raportowania danych niefinansowych zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/EU i Ustawy o rachunkowości
 • raportowania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Raportowania Zintegrowanego (IIRC)
 • polityk, rejestrów itp. RODO

Audytów informatycznych, w tym np.:

 • legalności oprogramowania
 • wdrożenie RODO

Doradztwa w zakresie:

 • przygotowania dokumentacji systemu kontroli zarządczej dla JSFP
 • przygotowania procedur zarządzania ryzykiem
 • przygotowanie procedur przeciwdziałania korupcji zgodnie z wymogami Ustawy o jawności życia publicznego
 • wdrażania systemu informatycznego obsługującego kontrolę zarządczą
 • wdrażania budżetu zadaniowego
 • zarzadzania projektami unijnymi
 • zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • przygotowania studium wykonalności projektów inwestycyjnych
 • zastosowania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
 • zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • przygotowania jednostki do wdrożenia normy ISO 9001
 • wyceny spółek
 • przygotowania oświadczenia do sprawozdania z działalności zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/UE oraz Ustawy o Rachunkowości dotyczącymi prezentacji danych niefinansowych
 • przygotowanie odrębnego raportu zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/UE oraz Ustawy o Rachunkowości dotyczącymi prezentacji danych niefinansowych
 • audyt oświadczenia do sprawozdania z działalności/ odrębnego raportu zgodnie z wymogami Dyrektywy 2014/95/UE oraz Ustawy o Rachunkowości dotyczącymi prezentacji danych niefinansowych
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych wg nowych zasad:
  • Local file
  • Analiza porównawcza
  • Master file

Ekspertyz ekonomicznych, dotyczących zgodności prawa polskiego z unijnym np.

 • w zakresie ochrony środowiska
 • prawa podatkowego