Polityka prywatność


Instytut Rachunkowości i Podatków jest instytucją opiniotwórczą, kształtującą dobre praktyki w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatkach. Posiada uprawnienia niepublicznej placówki kształcenia osób dorosłych. Organizuje konferencje, szkolenia i kursy dla kadry zarządzającej, finansowo-księgowej sektora prywatnego i publicznego.  Przeprowadza konkursy i rankingi dla wiodących spółek kapitałowych i jednostek budżetowych. Pomaga i doradza we wdrażaniu nowych przepisów, przygotowuje procedury, przeprowadza audyty zgodności etc.
W związku z powyższym informujemy Państwa o przepisach, dotyczących danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rachunkowości i Podatków z siedzibą w Warszawie ul. Szpitalna 1/35-36, 00-020 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem  0000148404,NIP:525-22-54-518.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: zapytanie-rodo@irip.edu.pl,

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)
 2. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Instytut Rachunkowości i Podatków
 3. Działania marketingowe podejmowane przez Instytut Rachunkowości i Podatków samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 4. Przeprowadzanie konkursów, rankingów, raportów i opracowań
 5. Przechowywanie dokumentacji, związanej z obowiązkami niepublicznej placówki oświatowej
 6. Działalność wydawnicza (publikacje, artykuły etc.)
 7. Realizacja obowiązków prawnych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

Udzielona zgoda, realizacja umowy, wypełnienia obowiązku prawnego, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Czynnikami branymi pod uwagę są:

 1. Przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie oświaty etc.)
 2. Okres świadczenia usług,
 3. Okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania lub uzupełnienia danych,
 2. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut Rachunkowości i Podatków mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO.
Ponadto informujemy, że udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Instytut Rachunkowości i Podatków na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody obowiązuje do jej odwołania. Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres:

rezygnacja-p@irip.edu.pl w przypadku jednostek prywatnych

rezygnacja-b@irip.edu.pl w przypadku jednostek budżetowych