Szkolenia zamknięte dla budżetu

 

 SZKOLENIA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - MODUŁY TEMATYCZNE

Rachunkowość budżetowa

 • Rachunkowość budżetowa od podstaw
 • Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych
 • Zasady polityki rachunkowości oraz procedury kontroli finansowej w jsfp
 • Sprawozdawczość budżetowa jst
 • Roczne sprawozdanie finansowe i zasady sporządzania bilansu
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jsfp
 • Inwentaryzacja w jsfp
 • Wydatki strukturalne – sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb
 • Dochody/wydatki w jednostkach budżetowych
 • Majątek trwały w jsfp
 • Podatek VAT w jst
 • Centralizacja VAT i JPK w jst
 • Podatki i opłaty lokalne

Finanse publiczne

 • Ustawa o finansach publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych – odpowiedzialność za naruszenie
 • Dotacje ze środków publicznych
 • Budżet zadaniowy
 • Kontrola zarządcza
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Kontrola i audyt

 • Audyt wewnętrzny w jsfp
 • Funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego w jsfp
 • Dobór próby w audycie
 • Antykorupcja i nadużycia finansowe związane z Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji
 • Audyt przeciwdziałania ryzykom korupcji
 • Audyt efektywnościowy w jsfp
 • CGAAP przygotowanie do egzaminu
 • Audyt polityki rachunkowości
 • Audyt sprawozdawczości i planowania budżetowego
 • ABI i ochrona danych osobowych
 • Audytowanie procesów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001
 • Nadzór i kontrola nad Samodzielnym Publicznym ZOZ

Prawo

 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Prawo Pracy
 • Kadry i płace
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Delegacje służbowe
 • Windykacja i egzekucja należności pieniężnych w administracji publicznej
 • Windykacja zadłużeń czynszowych

Fundusze unijne

 • Nowa perspektywa na lata 2014-2020
 • Ustawa o finansach publicznych i rozporządzenia dotyczące Nowej Perspektywy 2014-2020
 • Zarządzanie projektem finansowanym ze środków pomocowych UE
 • Zasady księgowania środków pomocowych UE w Nowej Perspektywie 2014-2020  
 • Rachunkowość projektowa w ramach RPO, PO IŚ, WER
 • Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO, PO IŚ, WER, EFRROW, EFMR
 • Zamówienia Publiczne przy realizacji projektów unijnych
 • Pomoc Publiczna
 • Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych ze środków pomocowych UE

Szkolenia miękkie

 • Skuteczne zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zespołem – jak radzić sobie z konfliktem?
 • Zarządzanie relacjami kadry kierowniczej w aspekcie elementów etykiety savoir vivre
 • Savoir Vivre zarządzania obsługą klientów przez sekretariat oraz współpraca z kierownictwem
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Zarządzanie stresem