Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych

Termin: 24-25.02.2022 r. 

- znowelizowane wymogi w zakresie wyceny aktywów funduszy
- obszary ryzyka i nieprawidłowości w wycenie głównych kategorii składników lokat funduszy
- najważniejsze zmiany z punktu widzenia sporządzania rocznych sprawozdań finansowych za 2021 rok

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników w zakresie dotyczącym wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: 
  1) wymogi przy określaniu polityki (zasad) rachunkowości oraz zasad i procedur wyceny, w tym źródła informacji możliwych do wykorzystania przy opracowywaniu/aktualizacji dokumentów w ww. zakresie,
  2) znowelizowane zasady wyceny poszczególnych głównych kategorii składników lokat funduszy, z uwzględnieniem rekomendacji Rady Banków Depozytariuszy dot. wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych oraz wniosków z kontroli przeprowadzanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) w firmach audytorskich,
  3) obszary ryzyka w ramach wyceny aktywów funduszy (w tym poszczególnych kategorii składników lokat) i wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem w tym obszarze,
  4) nowe wymogi w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych wprowadzone znowelizowanymi przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Tematyka uwzględniała będzie praktyczne implikacje wynikające z wymogów prawnych, które wpływają na obszar wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych.
 
 
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do jest do członków zarządu TFI oraz członków rad nadzorczych TFI (w tym komitetów audytu), pracowników komórek wyceny i sprawozdawczości w TFI, pracowników komórek zarządzania ryzykiem, komórek zgodności działalności z prawem, audytu wewnętrznego, a także biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką wyceny aktywów i sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:
RAMY PRAWNE WYCENY AKTYWÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

  1. Omówienie całokształtu porządku prawnego w obszarze wyceny aktywów i sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych oraz interakcji regulacji 
  2. Omówienie kluczowych zmian przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz podejścia do interpretacji znowelizowanych przepisów

WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  1. Polityka rachunkowości funduszu inwestycyjnego – omówienie zawartości i szczegółowości
  2. Omówienie zasady wyceny wartości składników aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych
  3. Wycena składników lokat notowanych na aktywnym rynku
  4. Wycena składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku
  5. Przykłady nieprawidłowości w wycenie wartości aktywów funduszy inwestycyjnych

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  1. Omówienie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowych ujawnień
  2. Przykłady nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  1590 zł netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak przedpłaty nie jest jednoznaczny z automatyczą rezygnacją ze szkolenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.