Środki trwałe w branżach sieciowych wg MSSF oraz UoR

Termin: 10.05.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień prawnych i technicznych związanych ze środkami trwałymi dla służb finansowo-księgowych oraz technicznych w branżach sieciowych – energetycznej, wodociągowo kanalizacyjnej, gazowej. Prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymagają umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. W trakcie szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego, akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania, wydzielanie obiektów inwentarzowych i ich klasyfikacja na przykładach z poszczególnych branż, zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie środków trwałych w spółce, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego. 

    1.1. Rzeczowy charakter
    1.2. Dolna granica wartości
    1.3. Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
    1.4. Prawo własności
         1.4.1. Budynki wybudowane na cudzym gruncie
         1.4.2. Budowle wybudowane na cudzym gruncie
         1.4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
         1.4.4. Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
    2.1. Definicja nieruchomości
    2.2. Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
    2.3. Urządzenia zwane budowlami
    2.4. Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
    2.5. Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
    2.6. Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
         2.6.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
         2.6.2. Obiekty budowlane a nieruchomości
         2.6.3. Budynek a budowla
         2.6.4. Obiekty liniowe
         2.6.5. Obiekty małej architektury
         2.6.6. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych 
         2.6.7. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
         2.6.8. Tymczasowe obiekty budowlane
         2.6.9. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
                2.6.9.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
                2.6.9.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
                2.6.9.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
                2.6.9.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3. Wydzielanie obiektów inwentarzowych i ich klasyfikacja na przykładach:
    3.1. Sieci energetyczne, w tym stacje SE, węzły cieplne
    3.2. Sieci wodociągowe, w tym stacji SUW oraz ujęć wody
    3.3. Sieci kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków i przepompowni.
    3.4. Sieci gazowe, w tym tłocznie.

4. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje
    4.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
    4.2. Konserwacje
    4.3. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
         4.3.1. Remonty typowe
         4.3.2. Remonty planowe
         4.3.3. Remonty awaryjne
         4.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
         4.3.5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
    4.4. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
         4.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
         4.4.2. Przebudowa
         4.4.3. Rekonstrukcja
         4.4.4. Adaptacja
         4.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
         4.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
         4.4.7. Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
         4.4.8. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
    4.5. Miary wartości użytkowej
         4.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
         4.5.2. Jakość produktów
         4.5.3. Koszty eksploatacji
         4.5.4. Wydajność
         4.5.5. Inne miary 
                4.5.5.1. Wpływ na środowisko

5. Części składowe i peryferyjne
    5.1. Definicja części składowej i peryferyjnej.
    5.2. Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
    5.3. Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
    5.4. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
    5.5. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
    5.6. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
    5.7. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej. 

6. Kolizje
    6.1. Kolizje traktowane jako remonty
    6.2. Kolizje spełniające definicję budowy ale nie spełniające definicji ulepszenia
    6.3. Kolizje spełniające definicje ulepszenia

7. Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
8. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
9. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 590zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.