Publikacje

 

DOBÓR PRÓBY W AUDYCIE

Autor: Wiesław Karliński
Warszawa 2005 wydanie I
ISBN 83-89828-00-7
PROMOCJA NOWOROCZNA DO 28.02.2019 r.:
Cena: 35,00 zł netto + 5 % VAT + koszt wysyłki.

Wypełniając formularz zamówienia w polu UWAGI prosimy wpisać sposób zapłaty:
1. za pobraniem lub
2. przedpłata na podstawie faktury proforma.

Notka biograficzna:
Wiesław Karliński , dr inż. (informatyk, absolwent Politechniki Lwowskiej, dr n.med)
W dotychczasowej praktyce zajmował się projektowaniem, budową i  wdrażaniem systemów monitorowania, początkowo w zastosowaniach przemysłowych i w medycynie, a następnie w zakresie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz finansów publicznych.
W latach 1999-2002 odpowiedzialny za uruchomienie i prowadzenie informatycznego Systemu Monitorowania Reformy Administracji Publicznej. Od roku 2002 jest doradcą ekonomicznym w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych oraz metod statystycznych, w tym doboru próby, w badaniach kontrolnych.
 Jest autorem szeregu opracowań oraz programów komputerowych z zakresu zastosowań metod statystycznych w różnych dziedzinach: w medycynie (Stat-med), genetyce (Stat-gen), psychometrii (Psycho-scan)  oraz  w audycie (Pomocnik Kontrolera).


WPROWADZENIE
Książka adresowana jest głównie do osób, które chcą się zapoznać z różnymi metodami doboru próby, a stając przed problemem ich praktycznego zastosowania w audycie, chcą dokonać tego z pełną świadomością.
Opracowanie jest próbą przeglądu i usystematyzowania metod oraz technik doboru próby w aspekcie ich wykorzystania w badaniach audytorskich. Jest to autorska próba pogodzenia prezentowanych przez statystyków teoretycznych opisów stosowanych modeli, które są trudne do praktycznego zastosowania,  z metodami czysto praktycznymi stosowanymi przez specjalistów od audytu, które często nie są w sposób dostateczny opisane matematycznie. Autor pokazuje jak różne może być podejście do tej tematyki przez statystyków oraz przez  specjalistów od  audytu.  
Na podstawie wielu testów autor wypracował metody, które przedstawia w przystępny sposób. Pokazuje praktyczne aspekty metod i technik wraz z precyzyjnym ich opisem matematycznym.    Na podstawie  przedstawionych opisów można opracować algorytmy obliczeniowe, które realizują w praktyce opisywane metody.
Opracowanie zawiera wiele przykładów praktycznych  zawierających opis kompletnych rozwiązań.
Praca omawia:
METODY – zagadnienia metodologiczne,
TECHNIKI  - praktyczną realizację, krok po kroku,  metod mających zastosowanie w procesie audytu,  
NARZĘDZIA - narzędzia informatyczne stosowane przy doborze próby.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. METODY
1. Informacje ogólne
  1.1. Zarys metodyki prowadzenia audytu opartego o dobór próby
  1.2. Klasyfikacje metod doboru próby
2. Wprowadzenie do statystycznych metod doboru próby
  2.1. Koncepcja badania opartego o metody statystyczne
  2.2. Zasady wyznaczania estymatorów prostych
  2.3. Zastosowanie estymatorów złożonych
  2.4. Rozkłady zmiennych losowych w doborze próby
  2.5. Reprezentatywność próby
3. Wybrane modele losowania próby w badaniach reprezentacyjnych
  3.1. Losowanie proste zależne
  3.2. Losowanie systematyczne (z interwałem)
  3.3. Losowanie warstwowe
  3.4. Losowanie zespołowe
  3.5. Losowanie dwustopniowe
  3.6. Losowanie dwufazowe
  3.7. Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości (PPS)
4.  Dobór próby z zastosowaniem metody monetarnej  (MUS)
  4.1. Wyznaczenie liczebności i losowanie próby
  4.2. Ekstrapolacja wyników w badaniu wiarygodności
  4.2. Ekstrapolacja wyników w badaniu zgodności
5. Weryfikacja hipotez jako cel badania
  5.1. Weryfikacja hipotez – zasady ogólne
  5.2. Weryfikacja hipotez w procesie audytu
  5.3. Wydawanie opinii w związku z weryfikacją hipotez
6. Metody sekwencyjne w doborze próby
  6.1. Omówienie ogólne metody sekwencyjnej
  6.2. Zastosowanie praktyczne metody sekwencyjnej w audycie

II.  TECHNIKI
7. Przygotowanie audytu opartego o dobór próby
  7.1. Ocena ryzyka badania audytowego
  7.2. Wybór podejścia do audytu
  7.3. Określenie wartości dopuszczalnego błędu (progu istotności)
  7.4. Identyfikacja operatu losowania
  7.5. Wybór techniki losowania elementów próby
8. Zastosowanie statystycznych metod doboru próby
  8.1. Dobór próby w estymacji
    8.1.1. Estymacja proporcji
    8.1.2. Estymacja wartości łącznej cechy
 8.2. Dobór próby w badaniu zgodności
    8.2.1. Badanie zgodności metodą stałej próby
    8.2.2. Badanie zgodności metodą sekwencyjną
    8.2.3. Badanie wykrywające
    8.2.4. Badanie zgodności metodą monetarną (MUS)
 8.3. Dobór próby w badaniu wiarygodności
    8.3.1. Badanie wiarygodności metodą „średnio na jednostkę”
    8.3.2. Badanie wiarygodności  na podstawie różnicy lub proporcji wartości
    8.3.3. Badanie wiarygodności metodą monetarną (MUS)
9. Zastosowanie niestatystycznych metod doboru próby

III. NARZĘDZIA
10. Narzędzia uniwersalne
  10.1. Oprogramowanie biurowe
  10.2. Pakiety statystyczne
11. Narzędzia specjalistyczne
  11.1. Program ACL – charakterystyka ogólna, funkcje doboru próby
  11.2. Program WinIDEA – funkcje dotyczące doboru próby
  11.3. Inne programy specjalistyczne
  11.4. Wykorzystanie narzędzi CAATs przez instytucje audytorskie

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

TABLICE  STATYSTYCZNE

<<< powrót