Compliance w podatkach– procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

Termin: 18.01.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. „compliance podatkowe”, czyli zgodność działalności jednostki z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie jednostek jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe jednostki. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą. 

Uwaga
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalne wersje procedur podatkowych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Co to jest „compliance podatkowe”?
2. Ryzyko podatkowe

    • Rodzaje podatków objętych „compliance”
    • Obszary ryzyka 
      - zaległości podatkowe
      - odsetki 
      - dodatkowe zobowiązania podatkowe
      - odpowiedzialność karna i karna – skarbowa
      - odpowiedzialność podmiotów 
3. Odpowiedzialność podatkowa
4. Zasady oraz metody kalkulacji ryzyka
5. Ryzyko reputacyjne
6. Mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym 
7. TAX GRI – znaczenie dla podatnika
8. Funkcja podatkowa w „compliance”

      - Zarządzanie podatkowe 
      - Planowanie podatkowe
      - Ryzyko GAAR
      - Znaczenie „należytej staranności”
      - Monitoring zmian w przepisach
      - Organizacja przepływu informacji
      - Monitoring decyzji 
9. Strategia podatkowa 
10. Narzędzia organów podatkowych
11. Znaczenie przepisów o zatorach płatniczych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
12. Procedury zabezpieczające 

      - Procedura WHT (należyta staranność)
      - Procedura należytej staranności w VAT
      - Procedura VAT (transakcje zwolnione oraz transakcje opodatkowane obniżonymi stawkami podatkowymi) 
      - Procedura - „Biała lista” i MPP
      - Procedury MDR (raportowanie schematów podatkowych) 
      - Procedury podatku CIT
      - Pozostałe procedury
13. Dobre praktyki 
14. Przygotowanie podatnika do kontroli podatkowych

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.