Ceny transferowe oraz dokumentacja podatkowa z uwzględnieniem zmian od 2023 roku

Termin: 18.05.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

Analiza wzoru dokumentacji. Uczestnicy otrzymują edytowalny wzór dokumentacji local file oraz analizy porównawczej

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie aktualnych wymogów, wynikających przede wszystkim z nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. w zakresie sporządzania dokumentacji. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak, identyfikacja podmiotów powiązanych, zakres i zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych, pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne, przykład dokumentacji podatkowej LOCAL FILE, obowiązki sprawozdawcze, etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach i grupach kapitałowych polskich i międzynarodowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Analiza pojęć ogólnych
   1. Katalog definicji i pojęć w obszarze cen transferowych
   2. Cena transferowa oraz podmioty powiązane
   3. Definicje powiązań i „wywierania znaczącego wpływu” oraz ich praktyczne konsekwencje

II. Zasada ceny rynkowej 
    1. Zasady identyfikacji transakcji kontrolowanej 
    2. Definicja transakcji jednorodnej
    3. Zasady wyboru metody ustalania ceny transferowej w zależności od rodzaju transakcji
    4. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
    5. Metoda ceny odprzedaży
    6. Metoda koszt plus
    7. Metoda marży transakcyjnej netto
    8. Inne metody
    9. Usługi o niskiej wartości dodanej (safe harbour)
    10. Pożyczki (safe harbour)
    11. Transakcje z rajami podatkowymi
 
III. Korekta ceny transferowej
    1. Przesłanki dokonania korekty
    2. Moment korekty
    3. Sposoby dokonania korekty
 
IV. Uprawnienia i obowiązki organów podatkowych i podatników
    1. Odstąpienie od określenia narzutu.
    2. Odstąpienie od określenia oprocentowania.
    3. Przesłanki korekty dochodów. 
    4. Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji
       - Safe harbour
       - Mały i średni przedsiębiorca
       - Refaktura
       - Pozostałe przypadki
       - Ryzyko związane z brakiem dokumentacji podatkowej 
 
V. Dokumentacja cen transferowych
    1. Zasady określania progów wartości transakcji
       a) rzeczowe aktywa obrotowe
       b) środki trwałe 
       c) finansowanie dłużne 
       d) poręczenia lub gwarancje
       e) wartości niematerialne i prawne
       f) usługi
       g) środki trwałe (w tym najem, dzierżawa, leasing)
       h) wartości niematerialne i prawne (w tym licencje)
       i) przypisanie dochodu do zakładu zagranicznego
       j) inne transakcje
    2. Lokalna dokumentacja cen transferowych (local file)
       a) zakres obowiązku sporządzenia dokumentacji 
       b) wyłączenia obowiązku sporządzenia
       c) wymogi formalne lokalnej dokumentacji cen transferowych
       d) zasady kalkulacji ceny
       e) analiza funkcjonalna
       f) opis podmiotu
       g) strategia 
       h) obowiązek i zasady sporządzania analizy porównawczej (benchmark)
       i) zasady sporządzania analizy zgodności – jak sporządzić dokument
       j) bazy danych porównawczych
    3. Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file)
       a) obowiązek sporządzenia
       b) zakres dokumentacji
   4. Sporządzania dokumentacji podatkowej na żądania organu podatkowego
   5. Wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
 
VI Zasady wypełniania formularza TP - R
   1. Analiza formularza TP – R
   2. Ogólne zasady wypełniania
   3. Dane podatnika
   4. Zasady obliczania wskaźników finansowych
   5. Zasady identyfikacji transakcji 
   6. Zgodność TP – R z dokumentacją podatkową
   7. Wybór metody 
   8. Wskazanie cen rynkowych oraz przedziały statystyczne
   9. Zasady dokonywania korekt
   10. Brak rynkowości transakcji a prawidłowość wypełnienia TP – R
   11. Analiza rozporządzenia oraz odpowiedzi na pytania Ministra Finansów
   12. Zasady podpisywania oraz wysyłania formularza TP – R
   13. Pozostałe zagadnienia 
 
VII Zmiany wprowadzone Polskim Ładem 3.0 od 2023 roku
   1. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.
      - Uchylenie obowiązku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego przez sprzedawcę (oświadczenie).
      - Brak obowiązków po stronie sprzedawcy.
      - Podniesienie progów dokumentacyjnych.
      - Retrospektywne stosowanie zmian.
   2. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych.
 
VIII Analiza wzoru dokumentacji podatkowej oraz TPR-C
   1. Dokumentacja lokalna (local file)
   2. Analiza porównawcza
   3. Analiza zgodności
   4. TPR-C
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 14:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.