Plan kontroli NIK na 2019 uwzględnia kontrolę jednostek budżetowych pod kątem prawidłowości sprawozdań finansowych.

Kontrola wykonania budżetu państwa to priorytetowe zadanie kontrolne NIK, na które składają się badania wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach oraz planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji rządowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, których plany finansowe zostały uchwalone w ustawie budżetowej.
W Planie pracy NIK na 2019 rok ujęto również kontrolę prawidłowości sprawozdań finansowych sporządzanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Więcej informacji o tym jak przygotować się do sporządzenia sprawozdania finansowego i budżetowego na szkoleniu>>>