Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

Krajowy Fundusz Szkoleniowy udziela środków na dofinansowanie szkoleń pracowników i pracodawców. Wnioski należy kierować do Powiatowych Urzędów Pracy – PUP. W Planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 228 138 tys. zł.  Szczegółowe informacje o wysokości środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok i zasadach ich podziału na stronie internetowej MRPiPS.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS 2019) mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. O środki może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2019 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać właściwy formularz. Wnioski należy składać zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP – Powiatowy Urząd Pracy.