Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa"

11 lipca 2018r. weszła w życie aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (KSR 5). Aktualizacja KSR 5 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Najważniejsze zamiany wprowadzone w aktualizacji KSR 5 obejmują m.in.:

- wprowadzenie do treści KSR 5 postanowień dotyczących podatkowej kwalifikacji umów leasingu operacyjnego lub finansowego oraz ewidencji tych umów;

- rozszerzenie wyjaśnień dotyczących leasingu zwrotnego,

- wyjaśnienie zasad ujmowania specjalnych ofert promocyjnych,

- zmianę zasad ujmowania należności z tytułu umów leasingu finansowego w księgach rachunkowych finansujących, będących producentami i pośrednikami.