MSSF 9 – instrumenty finansowe

MSSF 9 obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i wprowadza nową klasyfikację i wycenę według zamortyzowanego kosztu, według wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody („FVOCI”) i według wartości godziwej przez wynik finansowy („FVPL”). więcej informacji na szkoleniu>>>