Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 20.04.2018r. zostało opublikowane w Dz. U. POBIERZ>>>