Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.

uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dz. U.