ESEF - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów

Wszystkie roczne sprawozdania finansowe emitenów przygotowywane będą, od dnia 1 stycznia 2020 r., w Jednolitym Elektronicznym Formacie Sprawozdawczym (European Single Electronic Format - ESEF) zgodnie z art. 4 ust. 7 dyrektywy[1] 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął założenie, że sprawozdania finansowe będą publikowane w formacie elektronicznym, czytelnym w standardowej przeglądarce, i opracował na bazie standardów XHTML (eXtensible Hyper Text Markup Language) oraz iXBRL (inline eXtesible Business Reporting Language) draft techniczny standardu ESEF, który został poddany testom z wybranymi przedstawicielami emitentów, krajowych organów nadzoru, dostawców rozwiązań IT oraz firm doradczych, i zaplanował jego przyjęcie do końca 2017 r. Aktualizacja standardu - w czasie 2 letniego okresu przygotowawczego – będzie przebiegała zgodnie z formalnym procesem zarządzania wydaniami i zmianami (change and release management). Mając na uwadze doświadczenia wielu krajów wskazujące na konieczność uwzględnienia przez emitentów, dostawców rozwiązań IT oraz firm doradczych, zmian komponentów technologicznych w planach implementacji standardu Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje 18 października 2017 r. szkolenie w Warszawie na temat:

"ESEF (European Single Electronic Format) - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów."

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

[1] Dyrektywa z 2004/109/WE, zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, została zaktualizowana przez dyrektywę 2013/50/WE, opublikowaną 6 listopada 2013 r.