Zamknięcie roku budżetowego 2022 i otwarcie roku 2023

Termin: 31.01.2023 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy w zakresie czynności dotyczących zamknięcia roku budżetowego 2022 oraz otwarcia roku 2023, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, poprawnego przygotowania się, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. Omówione będą zasady otwierania i zamykania spisu z natury, kto i za co odpowiada – w szczególności odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za poszczególne czynności na różnych etapach.  

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek i ich zastępców, skarbników, głównych księgowych i ich zastępców, pracowników działów księgowości oraz innych pracowników merytorycznych biorących udział w różnych czynnościach poprzedzających zamknięcie i otwarcie roku budżetowego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2022 oraz otwarciem roku 2023.

2. Organizacja prac i podział czynności – przykładowy harmonogram, a w tym:
    • określenie terminu spływu do komórki księgowości dowodów księgowych podlegających ujęciu w
       księgach rachunkowych roku 2022,
    • wykaz czynności do wykonania w ostatnim kwartale 2022 r., 0d 1.10.2022 r. do 15.01.2023 r. Od
      1 stycznia do 26 marca 2022 r. i do końca marca 2023 r. – dni wolne od pracy i ich wpływ na
      dotrzymanie ustawowych terminów.
    • skorygowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    • rozliczenie zaliczek stałych i jednorazowych oraz dotacji,
    • rozliczenia z  budżetami, w tym odprowadzenie do odpowiedniego budżetu pobranych dochodów i
      niewykorzystanych środków  na wydatki.
    • rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
    • koszty i zobowiązania na przełomie roku,

3. Księgowania na koniec roku w tym:
    • odsetki za zwłokę,
    • odpisy aktualizujące wartość należności,
    • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
    • zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i przyszłych lat,
    • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    • umorzenie/amortyzacja.

4. Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, a w tym:
    • metody przeprowadzania inwentaryzacji,
    • częstotliwość i terminy inwentaryzacji,
    • etapy prawidłowo przeprowadzonego spisu z natury,
    • niezbędne warunki kompensaty nadwyżek i niedoborów,
    • uzgodnienie sald z bankami i kontrahentami - etapy prawidłowego uzgadniania sald,
    • czy jednostka może wprowadzić tzw. milczące uzgodnienie salda,
    • najczęstsze przyczyny powstawania różnic inwentaryzacyjnych w stanie należności jednostki,
    • weryfikacja sald z dokumentacją źródłową - przykłady składników aktywów i pasywów
      podlegających inwentaryzacji metodą weryfikacji salda,
    • etapy przeprowadzania inwentaryzacji metodą weryfikacji prawidłowości sald z dokumentacją
      źródłową.

5. Wycena składników odpisanych w koszty, a stanowiących zapas na dzień bilansowy.

6. Zapewnienie kompletności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych.

7. Przeksięgowania roczne.


8. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald oraz trwałe zamknięcie ksiąg
    rachunkowych roku 2022 i otwarcie roku 2023.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt
• jednej osoby - 490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 13:30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)