Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2022 roku w samorządowych jednostkach oświatowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2022 roku w samorządowych jednostkach oświatowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych.

Termin: 19.12.2022 r.

Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest: zdobycie informacji i podniesienie kompetencji w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej sporządzania sprawozdań finansowych placówek oświatowych. Udział w szkoleniu umożliwi uniknięcie najczęściej popełnianych błędów, a także usprawni prace wykonywane na koniec roku budżetowego.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do
kierowników jednostek, Głównych Księgowych, Centrów Usług Wspólnych oraz
pracowników wydziałów finansowych zajmujący się prowadzeniem ksiąg rachunkowych placówek oświatowych oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1.
Podstawy prawne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla jednostek oświatowych

2. Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Wewnętrzne procedury jednostki

4. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku
     a. Ustalenie terminu wpływu dokumentów.
     b.  Określenie harmonogramu prac.

5. Analiza zestawienia obrotów i sald
    
a. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom.
     b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.
     c. Ujęcie kosztów i zobowiązań na przełomie roku.
     d. Ustalenie wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami do bilansu skonsolidowanego.
     e. Rozliczenie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych.
     f. Rozliczenie środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów.
     g. Konta pozabilansowe.

6. Inwentaryzacja
    
  a. Terminy i metody inwentaryzacji.
      b. Rozliczenie ewentualnych różnic i niedoborów.
      c. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych za zaniechanie lub nieprawidłowe przeprowadzenie
          inwentaryzacji.

7. Obowiązkowe przeksięgowania pod datą 31 grudnia
       
a. Odsetki za zwłokę.
        b. Odpisy aktualizujące należności.
        c. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
        d. Zaangażowanie wydatków roku bieżącego i przyszłych lat.
        e. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
        f. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

8. Przeksięgowania roczne
       
a. Przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy.
        b. Przeksięgowania na fundusz jednostki.

9. Sporządzenie ostatecznego zestawienia sald i obrotów

10. Trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych

11. Terminy i zasady sporządzenia sprawozdania finansowego
     
a. Bilans jednostki.
        b. Rachunek zysków i strat.
        c. Zestawienie zmian w funduszu.
        d. Informacja dodatkowa.

12. Podsumowanie

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt jednej osoby - 390 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

 

 Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)