Metodyka przeprowadzenia audytu w pigułce – zagadnienia praktyczne

- nowy model kompetencyjny

- organizacja komórki audytu

- procedowanie z materiałem prowadzonego audytu
 

  Termin: 27.03.2023 r.

Czas szkolenia: 09:00 – 15:00 / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego przebiegu procesu audytu wewnętrznego oraz doskonalenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w procesie realizacji audytu w tym: pozyskiwanie informacji od pracowników i ich przetwarzanie, podstawy i sposób realizacji czynności audytowych „na gruncie”, wewnątrz organizacji, po przydzieleniu do realizacji zadania audytowego. Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem Modelu kompetencyjnego osób prowadzących audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ich efektem ma być m.in. wskazanie i określenie kluczowych kompetencji, którymi powinien wykazywać się audytor wewnętrzny aby w skuteczny i efektywny sposób prowadzić audyt wewnętrzny. Nie wolno jednak zapomnieć że pośród kompetencji audytora wewnętrznego istotną rolę (najistotniejszą być może) odgrywa umiejętność samoorganizacji oraz praktycznej realizacji czynności na tzw. gruncie: pozyskanie, udokumentowanie i waloryzacja informacji w prowadzonym zadaniu, sposób przygotowania zagadnień i w konsekwencji samego raportu audytowego. Bez praktycznych i jasnych wskazówek, z samych wytycznych, trudno jest wywnioskować  w jaki sposób takie czynności wykonywać, a to ich jakość będzie decydować o skuteczności i ogólnej ocenie kompetencji audytora. Proponowane szkolenie ukierunkowane jest na prezentację jak audytor ma wykonać w praktyce takie czynności (korzystając z dorobku także w innych dziedzinach wiedzy zawodowej) i tym samym zrealizować skutecznie powierzone zadanie.

  GRUPA DOCELOWA
  Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych, kierowników i
  naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, osób pracujących w komórkach audytu wewnętrznego,
  które chciałyby usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat prowadzenia zadań audytowych zgodnie z
  międzynarodowymi standardami oraz doskonalić wybrane umiejętności praktyczne, w szczególności
  związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji z różnych źródeł.

   PROGRAM SZKOLENIA  

   1. Funkcjonowanie i rola instytucji audytu wewnętrznego w organizacji:

 • istota audytu, definicja według Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
 • cel i funkcje audytu wewnętrznego.

   2. Organizacja komórki audytu wewnętrznego:

 • podstawy prawne działania audytu w organizacji;
 • umiejscowienie komórki audytu w strukturze organizacyjnej;
 • skład zespołu audytowego, niezbędne kompetencje;
 • karta audytu wewnętrznego (ewentualne upoważnienie do przeprowadzenia audytu).

   3. Praktyka postępowań wewnętrznych prowadzonych w organizacjach a audyt
       wewnętrzny.
   4. Audyt, audyt finansowy, audyt wewnętrzny.
   5. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna.
   6. Zarządzanie ryzykiem, czynniki ryzyka, mechanizmy kontrolne mające na celu obniżenie poziomu
       ryzyka w organizacji.
   7. Rola Komitetu Audytu.
   8. Etapy procesu audytu wewnętrznego.
   9. Komunikacja z pracownikami w procesie audytowym:

 • pojęcie wywiadu audytowego (ryzyka dla prowadzącego), porównanie wysłuchania pracowniczego z czynnościami prowadzonymi w audycie (rozmowa z pracownikiem, wywiad);
 • czy udzielenie informacji w zadaniu audytowym przez pracownika jest przymusowe?
 • działanie audytora z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych pracowników (postawa audytora wewnętrznego).

10. Gromadzenie dowodów w prowadzonych audytach wewnętrznych:

 • klasyfikacja środków dowodowych;
 • jak pozyskiwać i gromadzić materiał dowodowy: rozmowy z pracownikami (wywiady audytowe) oraz kwestionariusze, dokumentacja fotograficzna, notatki z czynności, oświadczenia pisemne, przeprowadzanie narad audytowych (techniki dokumentowania informacji);
 • czy wysłuchanie pracownicze - czy wykorzystuje się je w audycie?
 • jak odebrać/poświadczyć dokumentację za zgodność,
 • wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji (ogólnodostępne rejestry publiczne, prasa, zasoby biblioteczne);
 • nagrania i inne materiały (np. stenogramy, diagramy) w postępowaniu audytowym;
 • jak zabezpieczać gromadzone dowody;
 • świadkowie, oględziny, eksperyment procesowy - czy wykorzystuje się je w audycie?

11. Procedowanie z materiałem prowadzonego audytu (przekazywanie wewnątrz organizacji,
      archiwizacja), zasada wiedzy uzasadnionej/tajemnica przedsiębiorcy a czynności audytora.

12. Zagadnienia prawne związane z gromadzonym materiałem z audytu:

 • czy materiał z przeprowadzonego audytu może być dowodem w sądzie;
 • czy urząd ma obowiązek przekazać sądowi materiał z audytu w całości.

13. Czy audyt wewnętrzny może być elementem systemu przeciwdziałania nadużyciom w organizacji? 14. Jak wspomóc pracę audytora w realizacji zadania audytowego – nowoczesne technologie
       i proponowane narzędzia (praca grupowa, agregacja i prezentacja informacji).


WARUNKI UCZESTNICTWA

KOSZT:
- jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
- dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18;
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.


                                                                                                     

  Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)