Akcja bilans - zamknięcie roku 2022 w JST

Akcja bilans - zamknięcie roku 2022 oraz inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Termin: 28.02.2023 r. - online
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 15:00.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zmian w podstawach prawnych w zakresie finansów publicznych  mających wpływ na prawidłowe zamknięcie roku, a także czynności właściwych związanych z zakończeniem roku 2022, wybranych zapisów polityki rachunkowości oraz przygotowanie do sporządzenia rocznej sprawozdawczości finansowej za rok 2022 - analiza wzorów sprawozdań i powiązanie danych sprawozdawczych z prawidłowo prowadzoną księgowością budżetową.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów jednostek, dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych, kwestorów, pracowników działów księgowości.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość jednostki budżetowej.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej.
 3. Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego.
 4. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów jednostki.
 5. Czynności właściwe związane z zakończeniem roku 2022.
  5.1 Weryfikacja księgowania i rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych zrealizowanych
        przez jednostki budżetowe,
  5.2 Weryfikacja księgowania należności budżetowych podatkowych, należności
        publicznoprawnych niepodatkowych, należności cywilnoprawnych oraz weryfikacja
        prawdopodobieństwa ich uzyskania.
  5.3 Weryfikacja księgowania zobowiązań budżetowych i zaangażowania budżetu.
  5.4 Weryfikacja księgowania aktywów trwałych i obrotowych oraz typowe nieprawidłowości
        występujące w jednostkach w zakresie przepisów dotyczących zasad zarządzania mieniem
  5.5.Weryfikacja księgowania przychodów i kosztów oraz rozliczeń  międzyokresowych.
 6. Przygotowanie do sporządzenia rocznej sprawozdawczości finansowej za rok 2022 - analiza wzorów sprawozdań i powiązanie danych sprawozdawczych z prawidłowo prowadzoną księgowością budżetową.
  6.1 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  6.2 Bilans jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego.
  6.3 Rachunek zysków i strat.
  6.4 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
  6.5 Informacja dodatkowa.
 7. Obowiązek publikacji sprawozdań.
 8. Pytania

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt:
         • jednej osoby - 490 zł netto + 23 % VAT
        
• dwóch osób  - 450 zł/os. netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

   Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

Kontakt:
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl