Działalność kontrolna RIO w 2017 roku

- najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i ich konsekwencje dla kierownika i pracowników jednostki w świetle naruszeń dyscypliny finansów publicznych
- obowiązki kierownika jednostki w zakresie dyscypliny finansów publicznych – aspekty praktyczne

Termin: 28.11.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest: 
- kompleksowe omówienie uprawnień kontrolnych Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2017 roku,
- omówienie uprawnień jednostek kontrolowanych,
- wskazanie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i ich konsekwencji dla kierownika i pracowników jednostki,
- omówienie procedury pokontrolnej RIO,
- wskazanie projektowanych zmiany w ustawie o RIO w zakresie uprawnień kontrolnych i procedury kontroli.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, przewodniczących zarządu jednostek samorządu terytorialnego, kierowników jednostek organizacyjnych,  skarbników, głównych księgowych, pracowników wydziałów finansowych, pracowników merytorycznych, audytorów wewnętrznych, księgowych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową i zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

PROGRAM SZKOLENIA1. Uprawnienia kontrolne RIO: podmioty podlegające kontroli (w tym jednostki organizacyjne, spółki prawa handlowego), kryteria, zakres kontroli RIO – stan obecny oraz projekty zmian.
2. Procedura kontrolna RIO:
a) obowiązki RIO poprzedzające kontrolę,
b) uprawnienia i obowiązki inspektorów RIO, obowiązki jednostki w zakresie poddania się kontroli,
c) zakończenie czynności kontrolnych: podpisanie lub odmowa podpisania protokołu – konsekwencje dla jednostki, projektowane zmiany w ustawie o RIO w zakresie uprawnień kontrolnych i procedury kontroli.
3. Postępowanie pokontrolne RIO:
a) wystąpienie pokontrolne, zastrzeżenia jednostki do wystąpienia pokontrolnego RIO,
b) procedura rozpatrzenia zastrzeżeń.
4. Odpowiedź jednostki na zalecenia pokontrolne RIO.
5. Obowiązki RIO w zakresie zawiadamiania innych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli, w tym zawiadomienia składane do Rzecznika Finansów Publicznych.
6. Dyscyplina finansów publicznych – podmioty odpowiedzialne za naruszenie:
a) osoby odpowiedzialne w jednostce sektora finansów publicznych,
b) osoby odpowiedzialne w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.
7. Najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości w trakcie kontroli RIO, w świetle naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
8. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów – prawa i obowiązki obwinionego.
9. Obowiązki w zakresie składania zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:
a) podmioty zobowiązane do zawiadamiania,
b) treść zawiadomienia i sposób dokumentowania zawartych w nim informacji,
c) prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzania zawiadomienia.
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach polegających na prawidłowym formułowaniu zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
10. Informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – odpowiedzi na zarządzenia Rzecznika udzielane przez. kierownika jednostki w trybie art. 95 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
11. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót