Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Podatek od nieruchomości w 2017r. w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 20.03.2015r. oraz ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 26-06-2017
27-06-2017
Warszawa
Katowice
MSSF 16 „Leasing” NOWY MODEL UJĘCIA LEASINGU W KSIĘGACH I SPRAWOZDANIU WEDŁUG MSSF 27-06-2017
06-07-2017
Warszawa
Katowice
COMMON REPORTING STANDARD (CRS) proces wdrożenia w bankach spółdzielczych - praktyczne aspekty 28-06-2017
Warszawa
VAT/CIT/PIT – zmiany w 2017 r. 28-06-2017
29-06-2017
Warszawa
Katowice
Funkcjonowanie TFI i funduszy inwestycyjnych w aspekcie zmian prawno-podatkowych w tym. m.in.: nowe rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych towarzystw, zmiany w zasadach opodatkowania FIZ 29-06-2017
Warszawa
CENY TRANSFEROWE - ZMIANY W 2017 r. konsekwencje dla sektora energetycznego 03-07-2017
Warszawa
Nowy KSR nr 11 „Środki trwałe” 03-07-2017
Warszawa
Rzeczowe aktywa trwałe wg MSSF/MSR 04-07-2017
Warszawa
SYSTEM OSTROŻNOŚCIOWY W DOMACH MAKLERSKICH - fundusze własne, pomiar, szacowanie oraz monitorowanie ryzyk 05-07-2017
Warszawa
Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - zmiany na rynku kredytów 06-07-2017
Warszawa
Komitety Audytu w bankach i instytucjach finansowych w aspekcie nowelizacji Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i na gruncie KSH 07-07-2017
Warszawa
Usługi płatnicze - projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę PSD II 27-07-2017
Warszawa
Nowy MSSF 15 – ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych spółek 27-09-2017
Warszawa