Księgowość zadań zleconych w JST realizowanych w roku 2019

- planowanie zadań zleconych w budżecie państwa i w budżecie JST

- realizowanie dochodów budżetowych z zadań zleconych i ich podział pomiędzy JST

- sprawozdawczość budżetowa w zakresie zadań zleconych – RB-N a RB-ZN

Termin: 24.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy merytorycznej w zakresie realizacji przez gminy, powiaty, województwa zadań zleconych, w tym dokumentowania faktycznie poniesionych wydatków na zadania zlecone, planowania i wykonywania wydatków na zadania zlecone, monitorowania poziomu poniesionych wydatków w danym okresie i informowania wojewody o ich wykorzystaniu, zgłaszania kwot niezbędnych do pełnego i terminowego wykonania zadania i niedostateczności dotacji, dochodzenia od wojewody na drodze sądowej brakujących kwot na zadania zlecone oraz właściwej realizacji dochodów budżetowych, w tym dochodów stanowiących dochód budżetu państwa. Na szkoleniu omówione zostaną zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w zakresie zadań zleconych zarówno od stron dochodów, jak i od strony wydatków w świetle komunikatów Ministra Finansów i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z roku 2019.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych oraz pracowników komórek kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz ich jednostek  organizacyjnych realizujących zadania zlecone.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie zadania zleconego – zadania zlecone ustawowo a zadania zlecone na mocy porozumienia.

2.  Planowanie zadań zleconych w budżecie państwa i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

  • zakres zgodności uchwały organu stanowiącego dot. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z zasadami obowiązującymi przy planowaniu budżetu państwa:
  • plany rzeczowe zadań zleconych ;
  • planowanie dochodów zadań zleconych ;
  • planowanie wydatków zadań zleconych.

3. Obliczanie różnicy pomiędzy kwotą planowanej dotacji z budżetu wojewody, a kwotą planu zadań zleconych i ocena jej wpływu na pełne i terminowe wykonanie zadania zleconego – poinformowanie wojewody o brakach na etapie planowania budżetowego.

4. Zadania zlecone w uchwale budżetowej – pojęcia planu zadań zleconych.

5. Wykonywanie wydatków na zadania zlecone i ich monitorowanie w urzędzie i w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie – zasady budowy systemu ewidencji księgowej, rozliczania wydatków/kosztów bezpośrednich i pośrednich na zadania zlecone i ich dokumentowanie.

6. Realizowanie dochodów budżetowych z zadań zleconych i ich podział pomiędzy JST, a budżetem państwa – zasady budowy systemu ewidencji księgowej i rozliczania dochodów budżetowych w podziale na część należną JST i część należną budżetowi państwa w urzędach i w jednostkach bezpośrednio realizujących dochody z zadań zleconych.

7. Rachunkowość zadań zleconych – strona wydatkowa i dochodowa, księgi organu i księgi urzędu oraz jednostki bezpośrednio realizującej zadanie, księgowanie dotacji i wydatków nią finansowanych, wzory księgowań faktycznie poniesionych wydatków na zadanie zlecone w urzędach i w jednostkach bezpośrednio realizujących zadanie, przykłady liczbowe.

8. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie zadań zleconych – RB-N a RB-ZN oraz zmiany w systemie sprawozdawczości budżetowej w zakresie uzgodnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdań RB27s i RB27zz.

9. Zasady dochodzenia na drodze sądowej różnicy pomiędzy otrzymaną dotacją, a faktycznie poniesionymi wydatkami na zadania zlecone.

10. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót