Obowiązkowy split payment w jednostkach budżetowych - aspekty podatkowe, budżetowe i księgowe

- likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

- nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach

- nowy JPK VAT - elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT

Termin:    20.01.2020 r. / Miejsce: Warszawa

            

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności po likwidacji mechanizmu VAT odwrotne obciążenie, do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem "mechanizm podzielonej płatności". Ponadto na szkoleniu omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie składania elektronicznych deklaracji podatkowych i ewidencji VAT przez jednostki budżetowe uznane za samodzielnych podatników VAT jak i jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT, a także nowe przepisy wprowadzające indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:
a) czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpi w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
b) jakie towary i usługi będą objęte obowiązkową podzielona płatnością?
c) jak dodatkowe adnotacje będą zawierać faktury przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
d) czy będzie limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
f) jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
g) jakie będą sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
h) czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
i) jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT będzie można zapłacić z Rachunku VAT?
j) z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT?
k) jakie inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadza się od 1 listopada 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.?
l) przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?.
2. Centralny Rejestr Podatników VAT czynnych (CRP VAT) - „Biała Lista Rachunków Bankowych” od 1 września 2019 r. – wpływ na rozliczenie VAT, PIT i CIT
a) jaki zakres danych będzie zawarty w CRP VAT? – czy ułatwieni weryfikację kontrahentów?,
b) jak będzie ustawowa częstotliwość aktualizacji CRP VAT?,
c) „Biała Lista Rachunków Bankowych” - informacje o rachunkach bankowych kontrahentów – jakie będą skutki w podatku VAT, PIT i CIT w przypadku zapłaty na nie ujawnione w CRP VAT?
d) zapłata na rachunki bankowe nie ujawnione w CRP VAT a obowiązkowy split payment?,
e) czy będzie możliwość uniknięcia skutków podatkowych pomimo zapłaty na rachunek bankowy nieaktywny w CRP VAT?
f) czy nastąpi automatyczna weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta z danymi w CRP VAT?
g) czy powstanie Centralny Rejestr Faktur?
3. Odliczenie od podatnika VAT nieczynnego – w jakich sytuacjach jest to możliwe?
a) orzecznictwo TSUE w zakresie możliwości odliczenia VAT przy zakupie od podatnika nie posiadającego statusu VAT czynnego,
b) czy zawsze należy złożyć korektę lub pozbawiać się prawa do odliczenia przy zakupie od podatnika VAT nie posiadającego statusu VAT czynnego?,
c) jakie nowe możliwości ma podatnika by sprawdzić rzetelność kontrahenta?
d) czy możliwe jest uzyskanie informacji od Urzędu Skarbowego czy kontrahent wykazał wystawione faktury w JPK_VAT?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00-15:30
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót