RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA od podstaw - 42h online XXXV edycja

Termin: początek 23.03.2024r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 09:00 - 15:00

TERMINY SESJI: 

I sesja:  23-24.03.2024 r.

II sesja – 06-07.04.2024 r.

III sesja – 20-21.04.2024 r.

CEL KURSU

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania, finansowania i księgowania w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym także omówienie aktualnych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Kurs obejmuje 42 godz. dydaktyczne zajęć i kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.

PROGRAM KURSU

BLOK I

Podstawy rachunkowości budżetowej

 1. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych - zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.
 2. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce (ustawa o rachunkowości - zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych - zasady szczegółowe).
 3. Polityka rachunkowości - Zakładowy Plan Kont jako podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce budżetowej.
 4. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej:
 • ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki - kontach księgowych,
 • zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych - stała równowaga majątku i źródeł jego pochodzenia.
 1. Dowody księgowe - cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych.
 2. Kontrola zarządcza w rachunkowości jednostki - rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

BLOK II

Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Dochody budżetowe:
 • klasyfikowanie dochodów - klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
 • dochód budżetowy a przychód - zasada kasowa i zasada memoriałowa,
 • uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
 • ewidencjonowanie przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki- przypis  należności, pobranie dochodu,
 • rozliczenie dochodów budżetowych z budżetem.
 1. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych (wymagalnych).
 2. Odpis aktualizujący należności konto 290.
 3. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.
 4. Kontrola zarządcza w dochodach budżetowych.

BLOK III

Ewidencja wydatków budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Wydatki budżetowe:
 • pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) zasada kasowa i zasada memoriałowa,
 • kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
 • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
 1. Źródła finansowania wydatków bieżących.
 2. Wydatki bieżące - ewidencja księgowa (ujęcie memoriałowe i kasowe).
 3. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego -  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.
 4. Kontrola zarządcza w wydatkach budżetowych.

BLOK IV

Aktywa trwałe w jednostce budżetowej

 1. Pojęcie aktywów trwałych - źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Ewidencji księgowa środków trwałych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych.
 3. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe - istota problemu.
 4. Źródła finansowania aktywów trwałych.
 5. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
 • obiekt majątkowy - pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
 • ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
 • ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.
 1. Kontrola zarządcza w aktywach trwałych.

BLOK V

Wynagrodzenia i ZFŚS

 1. Wynagrodzenie - podstawy prawne - ogólne Kodeks Pracy i szczególne regulacje prawne w sektorze finansów publicznych.
 2. Składniki wynagrodzenia - zasady konstrukcji, podstawowe typy funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.
 3. Osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń.
 4. Jednostka budżetowa jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.
 5. Rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.
 6. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych  podstawy prawne, zasady tworzenia:
 • odpis podstawowy i zwiększony, 
 • odpis fakultatywny dla emerytów i rencistów,
 • pozostałe zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).
 1. Rola kierownika jednostki w administrowaniu funduszem, nadzór związków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu środków funduszu.
 2. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.
 3. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.
 4. Zasady ewidencji księgowej funduszu syntetycznej, analitycznej oraz szczegółowej.

BLOK VI

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostki budżetowej

 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej - Rb27, Rb 27S, Rb 28, Rb 28S, Rb NDS.
 2. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.
 3. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansowy:
 • kontrola kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
 • inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach  rachunkowych danego roku,
 • dokonanie przeksięgowań rocznych.
 1. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej.
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 • informacja dodatkowa.
 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące dyscypliny finansów publicznych.
 2. Rozwiązanie kompleksowego przykładu dotyczącego przeksięgowań rocznych, sporządzenia sprawozdań budżetowych i bilansu.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  1.650 zł  netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia kursu. 

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w kursie  finansowane  jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty za kurs.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat kursu, datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, oraz dane potrzebne do wystawienia faktury.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    
 

Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT( do pobrania)

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22 464 97 18
tel. kom. 508 083 523
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl