Wycena opcji w aspekcie MSSF 9, 13, a także MSR 32 i 39

Termin:  24.05.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznej wiedzy w zakresie wyceny opcji finansowych. W trakcie szkolenia kluczowy będzie aspekt zrozumienia wyceny oraz samodzielna wycena prostych sytuacji w arkuszu Excel.Szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia jak: czynniki determinujące wycenę i pozyskiwanie danych, rodzaje opcji, regulacje prawne, dwumianowy model wyceny, model Blacka-Scholesa-Mertona, etc

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzających ryzykiem finansowym i operacyjnym, dyrektorów do spraw handlowych,  głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka finansowego i operacyjnego w spółkach niefinansowych, sporządzających sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 9 .

 

PROGRAM
1. Wprowadzenie – rodzaje opcji (w tym opcje menedżerskie), regulacje prawne (ustawa o      obrocie instrumentami finansowymi) 
2. Wycena opcji – koncepcja, rozumienie wyceny 
3. Czynniki determinujące wycenę i pozyskiwanie danych 
4. Wycena opcji – model dwumianowy (uproszczona wycena), model Blacka-Scholesa-Mertona 
5. Szczególny przypadek – opcje menedżerskie 
6. Praktyczna implementacja modelu (Excel) 
7. Praktyczna implementacja modelu – na przykładzie wybranej spółki
8. Regulacje: MSSF 9 (Instrumenty finansowe), MSSF 13 (Wycena w wartości godziwej), nawiązanie do MSR 32 i MSR 39 
9. Regulacje: MSSF 2 (Płatności na bazie akcji) 
10. Regulacje: MSSF7 (Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji) 


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 09:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.