Audyt wewnętrzny w TFI

Termin: 10.10.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Adresaci szkolenia będą mogli zapoznać się ze specyfika pracy audytora wewnętrznego w TFI, warsztatem praktycznym oraz dokonać case study podejścia do przeprowadzania audytu kluczowych obszarów działalności TFI i zarządzanych przez nie funduszy. Tematyka uwzględniała będzie czynniki i praktyki audytu, które wpływają na funkcjonowanie audytora wewnętrznego w TFI.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządu TFI oraz członków rad nadzorczych TFI (w tym komitetów audytu), pracowników komórek audytu wewnętrznego, a także biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego w TFI

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ramy prawne i regulacyjne audytu wewnętrznego w TFI. 
2. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego 
3. Planowanie audytu wewnętrznego, 
4. Zagadnienia zarządzania ryzykiem 

     a. Identyfikacja
     b. Kategoryzacja
     c. Szacowanie ryzyka 
     d. Zabezpieczanie ryzyka i mechanizmy kontrolne w ocenie audytu wewnętrznego w TFI
5. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego
6. Typowe zagadnienia w audytowaniu TFI

     a. Portfolio
     b. Oferta
     c. Prospekt
7. Profil ryzyka 
8. Założenia operacyjne audytu w TFI

     a. Procedury audytu wewnętrznego
b. Raportowanie wyników i monitorowanie zaleceń i rekomendacji
9. Współpraca audytu wewnętrznego z 
     a. Radą Nadzorczą, 
     b. Zarządem, 
     c. biegłym rewidentem 
     d. organami nadzoru
10. Komitet audytu – specyfika pracy i odniesienie do audytora wewnętrznego
11. Ocena pracy audytora wewnętrznego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 1090zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.