Taksonomia, zasady wdrażania i finansowania zrównoważonych inwestycji – instrument dla przedsiębiorców, inwestorów i regulatorów

Termin: 15.05.2023 r. Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa w świetle zapisów Zielonego Europejskiego Ładu, w szczególności założeń i zasad, obecnie obowiązujących i zapowiadanych  przepisów prawa w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej, kierunków, możliwości i ocen rozwoju przedsiębiorstwa, wewnętrzne finansowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz  zewnętrznego finansowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa zgodnych z Zielonym Europejskim Ładem, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR, wszystkich emitentów papierów wartościowych oraz pozostałych przedsiębiorstw jak również, banków inwestycyjnych, TFI, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych i instytucji rynku kapitałowego.

PROGRAM
Część pierwsza – wykładowa:
I. Kontekst wdrażania zrównoważonych środowiskowo działań i ich taksonomii
   1. Kontekst społeczny: zmiany w trendach społecznych jako podstawa realizacji zrównoważonego rozwoju.
   2. Kontekst legislacji światowej: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz kierunki i sposoby ich realizacji.
   3. Kontekst legislacji europejskiej: Europejski Zielony Ład oraz zmniejszanie śladu węglowego i śladu środowiskowego jako główne sposoby jego realizacji.
II. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2020/852 akty delegowane do niego z 2021 i 2022 roku – prezentacja wymogów i zasad taksonomii zrównoważonych środowiskowo działań i ich wdrażania w sześciu obszarach realizacji celów środowiskowych oraz ich raportowania

Część druga – warsztatowa:
I. Przykłady produktów oraz usług związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo – case studies + praca własna uczestników szkolenia
II. Przykłady rodzajów inwestycji oraz działań operacyjnych (nakładów i wydatków) związanych z działalnością gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona środowiskowo – case studies + praca własna uczestników szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038 
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.