Sprawozdawczość finansowa w JST 2020 - ze szczególnym uwzględnieniem stosownych ewidencji w księgach organu i urzędu JST

Termin 02.02.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie  i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021 - w rachunkowości organu i urzędu oraz prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencji oraz najczęściej wystepujących  błędów wynikających z protokołów RIO i NIK, ale również specyfiki pracy w czasie epidemii.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.   

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zamknięcie roku - informacje ogólne i harmonogram czynności związanych z zamknięciem            ksiąg,szczególnie w czasie epidemii.

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych - spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii.

3.Zamknięcie ksiąg w Organie:

a) rozliczenie dochodów JST księgowanych w Organie JST, również dochodów odprowadzanych przez jednostki

b) rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

c) rozliczenie wydatków przekazanych jednostkom podległym 

d) wydatki niewygasające 

e) wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie 

f) wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie

g) zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów

h) pożyczki udzielane przez JST - rozliczenie

i) środki z prywatyzacji 

j) odsetki bankowe

k) odpisy aktualizujące należności budżetowe

l) rozliczenia międzyokresowe

m) wynik wykonania budżetu

n) wynik na pozostałych operacjach

o) skumulowane wyniki budżetu 

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce.

a) rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności

b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym,  w tym z RFIL i iinych źródeł, wydatki remontowe       

c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne

d) ewidencja i weryfikacja zaangażowania

e) środki pieniężne w ewidencji rocznej

f) materiały i inne zapasy - rozliczenie

g) ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzywczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku 

h) rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia

i) konta pozabliansowe i ich rozliczenie

j) wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego

k) wynik finansowy

l) fundusz jednostkowy 

m) wydatki niewygasające z końcem roku - czy warto w czasach epidemii

5. Rozliczenie podatku VAT, w zależności od przyjętej koncepcji w tym zakresie.

6. Sprawozdania finansowe: bilans budżetu JST i sprawozdania finansowe jednostki - w tym szczególnie infomacja dodatkowa. Obowiązek publikacji sprawozdań.

7. Sprawozdania łączne JST. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.     

8. Otwarcie ksiąg rachunkowych w roku 2021.

9. Polityka rachunkowości na poziomie JST - co do zmiany.

10.Pytania i odpowiedzi uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl