Rachunkowość zarządcza banku

Termin: 27.03.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką i instrumentami rachunkowości zarządczej w banku oraz praktycznym ich zastosowaniem. W trakcie szkolenia omówimy takie zagadnienia jak, elementy bankowego rachunku kosztów, kosztyi ich klasyfikacja, metody wyznaczania marż odsetkowych, kalkulacji kosztów pośrednich, analiza rentowności działalności, etc.
Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie posiadał wiedzę odnośnie do instrumentów rachunkowości zarządczej wykorzystywanych w bankach, ich możliwościach oraz ograniczeniach.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą przykłady praktyczne, zadania oraz studium przypadku.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, controllingu, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości zarządczej w banku.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Zadania i instrumenty rachunkowości zarządczej w banku

    1. Specyfika rachunkowości zarządczej w banku (podstawowe pojęcia, instrumenty) 
    2. Elementy bankowego rachunku kosztów
    3. Koszty i ich klasyfikacja w banku (systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania) 
    4. Ośrodki odpowiedzialności (cel i zasady wyodrębniania, rodzaje)

II. Instrumenty rachunkowości zarządczej
    1. Metody wyznaczania marż odsetkowych (tradycyjne, metody rynkowych stóp procentowych, metoda wartości bieżącej transakcji)
    2. Metody kalkulacji kosztów pośrednich (tradycyjne, metoda ABC)
    3. Wewnętrzne ceny rozliczeniowe (produkty odsetkowe, produkty pozaodsetkowe)
    4. Budżetowanie, kontrola kosztów i przychodów (rodzaje i zastosowanie budżetów, analiza odchyleń)

III. Analiza rentowności działalności 
    1. Wskaźniki rentowności skorygowane o ryzyko (RAROC, RORAC, RARORAC)
    2. Analiza rentowności ośrodków odpowiedzialności
    3. Analiza rentowności produktów
    4. Analiza rentowności klientów

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.