Przygotowanie do zmian w prawie pracy

Termin: 21.12.2022r.

Obecnie trwające prace legislacyjne, które wprowadzą do Kodeksu pracy pracę zdalną, badanie stanu trzeźwości pracowników, zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem wymagają od pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych. Szkolenie zapewni każdemu uczestnikowi:

  • kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
  • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów (m.in. wniosek o udzielenie zwolnienia ze względu na siłę wyższą, wniosek o urlop opiekuńczy, zaktualizowana umowa o prace) bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić w dokumentach kadrowych ( m.in. polityka szkoleniowa, procedura awansu, zasady kontroli pracownika świadczącego pracę zdalną)

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów jednostek, dyrektorów administracyjno-prawnych, pracowników działu prawnego, kadr i płac oraz służb BHP.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE
  
1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
  2. Nowe treści umowy o pracę – wzór
  3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – warsztat
      a) zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią zasady dotyczące
          przechodzenia ze zmiany na zmianę
     b) zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
     c) procedura rozwiązania stosunku pracy
4. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
5. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
6. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w 
    pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
    a) wzór
    b) warunki złożenia wniosku
    c) obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
    d) odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
7. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP
II. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i 
    opiekunów

1. Zwolnienie z powodu siły wyższej
    a) warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
    b) wniosek – wzór, forma, termin złożenia.
2. Urlop opiekuńczy
   a) warunki udzielenia urlopu
   b) wniosek – wzór, forma, termin złożenia
3. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
   a) co to jest elastyczna organizacja pracy
   b) kto może złożyć wniosek
   c) korzyści złożenia wniosku
   d) wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
   e) informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
4. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze
    nocnej) – wzór, miejsce przechowywania.
5. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
   a) planowane zmiany
   b) wzory
   c) forma i termin złożenia
   d) planowane przepisy przejściowe
III. Praca zdalna
1. Planowane zmiany w KP
2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
    a) treści obligatoryjne – jak sformułować:
        - zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu
        - zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem
        - zasady kontroli
    b) treści fakultatywne
5. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) –dodatkowe zapisy dla pracownika 
    wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin.
6. Procedura ochrony danych osobowych:
    a) treści obligatoryjne i fakultatywne - warsztat,
    b) wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą.
7. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od
    BHPowca?
    a) ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej,
    b) informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.
8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją
    zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej: 
   a) termin,
   b) forma,
   c) wzór.
9. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy
    opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy.
10. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną - warsztat.
11. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat:
    a) termin,
    b) forma,
    c) opracowanie wzoru polecenia.
12. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania
      pracy zdalnej – wzór.
13. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej:
       a) wzór,
       b) forma,
       c) obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia.
14. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek
      uwzględnienia.
15. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy
       uwzględnienia.
IV. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
1. Planowane zmiany w KP.
2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do
    alkoholu do zakładu pracy – krok po kroku.
3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania.
4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia - warsztat:
        a) treści obligatoryjne,
        b) treści fakultatywne.
5. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli:
        a) wzór,
        b) forma,
        c) miejsce przechowania.
6. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać.
7. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy:
        a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu,
        b) wynik wskazujący na brak alkoholu  środków działających podobnie do alkoholu.
8. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 


Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl