Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze publicznym

Termin: 31.08.2020 r./ Miejsce:online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia zagadnień dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowychw w jednostkach sektora publicznego z punktu widzenia pracodawcy oraz pracownika. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie rodzaje wpłat i w jakiej wysokości ich obowiązują, jakie są koszty związane z zarzadzaniem PPK oraz jaka spoczywa na nich odpowiedzialność karna zwiazana z obsługą PPK.  W szkoleniu zostaną zaprezentowane  cele i korzyści jakie niosą ze sobą Pracownicze Plany Kapitałowe zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, dyrektrów generalnych, dyrektorów i naczelników komórek organicacyjno-prawnych, kadr i szkoleń, skarbników oraz wsztstkich jednostek administarcji centralnej i samorządowej.

PROGRAM SZKOLENIA

       I Pracodawca a PPK

 • Terminarz przystępowania do PPK oraz możliwość zwolnienia z obowiązku utworzenia
 • Podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK
 • Zasady ustalania i odprowadzania wpłat na PPK
  - wpłata podstawowa
  - wpłata dodatkowa
  - technika odprowadzania wpłat
 • Obowiązki podatkowe oraz wobec ZUS
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • Umowy PPK
  - umowa o zarządzanie PPK – strony, przedmiot, skutki braku wyboru oferty
  - umowa o prowadzenie PPK – strony, przedmiot
 • Zmiana pracodawcy a PPK
 • Odpowiedzialność karna pracodawcy

II. Pracownik a PPK

 • Obligatoryjne uczestnictwo w PPK
 • Wystąpienie z PPK
 • Zasady dysponowania środkami PPK
  - przed 60 rokiem życia
  - po 60 roku życia
  - sytuacja osobista pracownika a dysponowanie środkami (śmierć, rozwód, unieważnienie małżeństwa, sfinansowanie wkładu własnego kredytu)
  - sytuacja zawodowa pracownika a PPK – zmiana pracodawcy
 • Jednoczesne uczestnictwo w kilku programach

III. Środki PPK

 • Rodzaje i wysokość wpłat
 • Składka powitalna i dopłata roczna z budżetu państwa
 • Koszty zarządzania PPK – limity
 • Zasady inwestowania
 • Nadzór nad PPK
 • Odpowiedzialność karna

IV. PPK – uwagi ogólne

 • Cele i korzyści dla pracownika i pracodawcy
 • Ewidencja PPK
 • Portal PPK
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 349 zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl