Podatek u źródła (WHT) –zmiany z roku 2021

Termin: 12.10.2021r. / Miejsce: online 
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w podatku u źródła. W trakcie szkolenia przedstawione będą takie zagadnienia jak: istota i zakres WHT, praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp.; należyta staranność w podatku WHT, Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner), etc.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zasady poboru podatku u źródła (WHT) – planowane zmiany
  1. Istota i zakres podatku u źródła (WHT)
        - siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika
        - definicja płatnika dla celów podatku u źródła 
        - ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy
        - dochody osiąganie na terytorium Polski
  2. Podstawa prawna:
        - konwencja modelowa OECD
        - ustawy podatkowe CIT/PIT
        - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zasady stosowania)
  3. Zasady opodatkowania podatkiem u źródła
        - zasady obliczenia podatku
        - możliwości „ubruttowienia”
        - certyfikat rezydencji
        - definicja „wpłaty”
        - wynagrodzenie płatnika
        - instytucja uprawnionego odbiorcy „beneficial owner”  
        - szczególne regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła podmiotów powiązanych
        - praktyczne problemy związane z rozliczeniem podatku u źródła w przypadku usług Google, Facebook itp. 
        - kursy walut i ich znaczenie dla rozliczenia podatku u źródła
  4. Przedmiot opodatkowania:
      a) Odsetki
        - definicja (odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki od zobowiązań, odsetki karne
        - Cash pooling
        - stawki podatkowe 
        - zasady zwolnienia odsetek z WHT na podstawie ustaw podatkowych
        - opodatkowanie odsetek WHT na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
      b) Należności licencyjne
        - dzieło literackie, artystyczne i naukowe
        - znaki towarowe, 
        - know-how, 
        - licencje na programy komputerowe,
        - prawa do używania praw autorskich, 
        - licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych 
        - użytkowanie urządzenia przemysłowego,
        - odszkodowania z tytułu naruszeń,
        - stawka podatkowa,
        - zasady stosowania zwolnień,
        - opodatkowanie licencji na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
      c) Dywidendy
        - definicja
        - zaliczka na poczet dywidend
        - umorzenie udziałów i akcji
        - warunki stosowania zwolnienia
      d) Usługi niematerialne
        - definicja  pojęcia
        - usługi doradcze,
        - usługi księgowe,
        - usługi badania rynku,
        - usługi prawne,
        - usługi reklamowe,
        - usługi zarządzania i kontroli,
        - usługi rekrutacji i pozyskania personelu
        - udzielanie poręczeń i gwarancji.
        - pozostałe usługi
      h) WHT w przypadku pracy najemnej 
      i) Opodatkowanie WHT dyrektorów, członków zarządów oraz rad nadzorczych
      j) Podatek u źródła od zysków kapitałowych.
      k) Podatek „u źródła” od biletów lotniczych
      l) Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa
      m) Opodatkowanie sportowców i artystów
  5. Obowiązku dokumentacyjne
      a) deklaracja
      b) informacje
      c) pozostałe obowiązku dokumentacyjne
  6. Zmiana zakresu oraz zasad stosowania zwolnień oraz niższych stawek w podatku u źródła - znaczenie limitu 2 mln. zł wypłaty. – kolejne odroczenie stosowania przepisów do 30.06.2021 roku.
      a) opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła
      b) oświadczenie płatnika
  2. Zasady ubiegania się o zwrot podatku pobranego przez płatnika
  3. Należyta staranność w podatku WHT
  4. Zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela (beneficial owner)
  5. Zmiany zasad poboru podatku u źródła
  6. Nowe zasady odpowiedzialności płatnika
  7. Zwolnienia od poboru podatku WHT od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji
  8. Kiedy możliwe jest stosowanie kopii certyfikatu rezydencji 
  9. Podatek u źródła za obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)
 10. Zmiany w WHT wprowadzone w roku 2021 - odroczenie terminu obowiązywania WHT Refund do 30.06.2021 roku – praktyczne skutki dla płatnika
 11. Projekt zmian w przepisach podatku u źródła (WHT) w roku 2021.
      a) objaśnienia w zakresie podatku u źródła (zapowiedź)
      b) ograniczenia stosowania mechanizmu „Pay and refund” tylko do płatności o charakterze biernym (odsetki, licencje, dywidendy) – wyłączenie usług niematerialnych
      c) ograniczenia stosowania mechanizmu „Pay and refund” tylko do pomiotów powiązanych
      d) wyłączenie mechanizm „Pay and refund” w transakcjach miedzy rezydentami
      e) zmiany w definicji „rzeczywistego właściciela” 
      f)  zmiany w definicji „należytej staranności”
      g) rozszerzenie zakresu zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek PIT)
      h) zmiany w zasadach podpisywania oświadczeń przez płatnika w zakresie stosowania mechanizmu „Pay and refund”
      i) sankcje za podanie nieprawdy w oświadczeniu płatnika
      j) możliwość wprowadzenia zasady „look through approach” 
      k)opracowanie wzoru formularza „beneficjenta rzeczywistego”
      l) wyłączenie koncepcji „beneficjenta rzeczywistego” w przypadku zwolnienia z WHT dywidend pomiędzy podmiotami powiązanymi

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w szkoleniu online
  • jednej osoby -  490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w godzinach: 9:30 – 14:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.