ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów od 1.01.2020 r. – warsztaty dla sektora finansowego

przykłady tagowań SF banków, DM, TFI, firm leasingowych i innych  

Termin: 20.10.2020r./ Miejsce: online

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie procesu budowy sprawozdania finansowego sektora finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez tagowanie/ mapowanie obligatoryjnych części sprawozdania, w zakresie obowiązującym od 1 stycznia 2020r., czyli rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, bilansu, ruchu kapitałów i cash flow + przykładów z 10 pozycji z not (obowiązkowych od 1.1.2020), definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL.

29.05.2019r. KE opublikowała w dzienniku urzędowym standardy techniczne ESEF, które stały się już oficjalnie prawem unijnym, link dostępy poniżej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.143.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:143:TOC

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania w programie ofline.

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w bankach, domach maklerskich, firm leasingowych i innych spółek giełdowych z sektora finansowego jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.  

 

PROGRAM

BLOK I
Wprowadzenie do ESEF – aktualny stan prawny
 1. Wymagania prawne, w tym najnowsze publikacje
 2. Techniczne standardy regulacyjne, w tym lokalne – komunikaty UKNF
 3. Testy ESEF w ESMA w 2017 roku
 4. Proces budowy SF zgodnego z ESEF
 5. Aktualności KNF i MF w zakresie ESEF

BLOK II
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – podstawy analizy merytorycznej
 1. Taksonomia IFRS – struktura merytoryczna
 2. Taksonomia ESEF – struktura merytoryczna
 3. Zasady znakowania SF
 4. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
 5. Przykładowy proces wgrania pliku SF w formacie XBRL do systemu na przykładzie systemu Arelle (wersja ogólnodostępna freeware)
 6. Omówienie przykładów istniejących systemów-narzędzi do wgrywania formatu XBRL (narzędzia w funkcjonalności Cloud vs On Premise)
 7. XBRL Certified Software – omówienie dodatkowych wymagań walidacyjnych

BLOK III 
Omówienie sprawozdania zgodnego z ESEF – przykłady taksonomii dla Grup Finansowych obejmujących bank/banki, TFI, działalność maklerską, leasing i inne usługi finansowe
 1. Przykłady taksonomii ESEF dla skonsolidowanych SF za rok 2019:
   • bankowość – na przykładzie opublikowanego SF BNP Paribas S.A.
   • leasing – na przykładzie opublikowanego SF Grupy Kapitałowej PKO Leasing S.A.
   • TFI – na przykładzie opublikowanego SF Grupy Kapitałowej SKARBIEC Holding S.A.
   • Biuro Maklerskie - na przykładzie opublikowanego SF Grupa Kapitałowej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
     - porównanie wybranych pozycji SF z taksonomią - przykłady
     - mapowanie pozycji standardowych – przykłady
     - omówienie listy rozszerzeń taksonomii
 2. Podsumowanie warsztatów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewksa
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.