Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych ustawą z 12.05.2022r.
o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych I innych ustaw

Termin: 31.03.2023 r.

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów jako nowego obowiązku szeroko rozumianych podmiotów publicznych. Poznanie zasad i obowiązków jednostek dotyczących rejestru umów, w tym wskazanie obowiązków podmiotów publicznych w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów.

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy administracji publicznej, samorządu terytorialnego, skarbnicy, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, osoby, które będą odpowiedzialne za wprowadzanie danych do rejestru.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Źródła prawne obowiązku prowadzenia rejestru umów, zasada jawności i przejrzystości, uzasadnienie
     dla nowej regulacji prawnej.

2.  Co to jest rejestr umów, w jakiej formie należy prowadzić rejestr umów, wzór Rejestru (czy będzie taki
     wzór, czy powinniśmy spodziewać się Rozporządzenia)?

3.  Jak prawidłowo wprowadzić proces wprowadzania danych do Centralnego Rejestru Umów  do
      jednostki organizacyjnej (wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
      szacowanie ryzyka, opracowanie dokumentacji wewnętrznej, wyznaczenie stanowiska, określenie
      zasad odpowiedzialności, dostęp do  informacji publicznej a Rejestr umów itp.)?

4.   Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą podlegać udostępnieniu (podstawowe
      kryterium rejestrowania umowy - udostępnienie w procedurze dostępu do informacji publicznej).

5.   Katalog informacji o umowach jednostki sektora finansów publicznych rejestrowanych w Rejestrze.

6.   Czy faktura, rachunek to też umowa?

7.   Czy aneks do umowy to też umowa podlegająca rejestracji?

8.   Czy porozumienie i inne kontrakty to także umowy podlegające ewidencji?

9.   Od kiedy obowiązuje nakaz wpisywania umów do Rejestru- przesłanka temporalności?

10. Jakie umowy publikowane są w Rejestrze (studium przypadku, próg kwotowy, forma umowy, zmiana
      umowy, uzupełnienia w treści umowy, w jakim terminie należy dokonać ujawnienia umowy w
      Rejestrze)?

11. Dostęp do informacji opublikowanych w Rejestrze, dane publiczne.

12. Wyłączenia i ograniczenia obowiązku rejestrowania umów w Centralnym rejestrze Umów - art. 12
      ust. 1 PZP oraz art. 5 ust. 1, 2, 2a UDDIP (prawo do prywatności, dostępność danych publicznych a
      ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, wyjątki, osoby pełniące funkcje publiczne
      itp.).

13. Kto w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za prowadzenie Rejestru umów?

14. Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danych niezgodnych z
      prawdą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

  • jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób  – 450zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 09:00 – 14:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

KONTAKT

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl


Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

     

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)