ESRS 1 i 2 w aspekcie dostosowania do obecnych i przyszłych regulacji

Termin: 25.06.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie standardów ESRS 1 i 2,  wydanych przez Komisję Europejską 31 lipca 2023 r. W trakcie szkole-nia odpowiemy na pytania  kogo, kiedy i w jakim zakresie obowiązuje raportowanie ESRS w odniesieniu do raportów rocznych 2024, jakie są podstawowe zasady raportowania, różnice między ESRS, GRI, i IFRS S, znaczenie Takso-nomii ESG, ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem, zasada podwójnej istotności, analiza istotności zgodna z ESRS, wymogi dotyczące prezentacji ujawnień etc. Wszystko to oczywiście w aspekcie implementacji CSRD i ESRS 1 i 2 i przygotowania raportów za rok 2024.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR emitentów papierów wartościowych, którzy już w tej podlegają obowiązkowi publikacji oświadczenia o danych niefinansowych lub będą podlegali w kolejnych latach. 

PROGRAM
1. Miejsce ESRS w architekturze raportowania zrównoważonego rozwoju
    a. ESRS a GRI, IFRS S, Taksonomia i inne
    b. Kogo, kiedy i w jakim zakresie obowiązuje raportowanie ESRS
    c. Jak raportowanie może wspierać strategię przedsiębiorstwa
2. Podstawowe zasady raportowania ESRS:
    a. Kategorie standardów
    b. Cztery obszary raportowania – GOV, SBM, IRO i MT
    c. Definicja wpływu oraz interesariusze
    d. Ryzyk i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem
    e. Zasada podwójnej istotności
    f. Wymogi dot. jakości raportowanych informacji
    g. Weryfikacja i audytowanie raportów
3. Analiza istotności zgodna z ESRS
    a. Istotność dotycząca wpływu
    b. Istotność finansowa
    c. Odpowiedzialność za łańcuch wartości
    d. Proces due dilligence zrównoważonego rozwoju do celów ESRS
4. Praktyczne aspekty raportowania
    a. Wymogi dotyczące prezentacji ujawnień – struktura raportu
    b. Konsolidacja i granice organizacji
    c. Szacunki i prognozy
    d. Aktualizacje, przeszacowania i błędy
    e. Relacje z innymi sprawozdaniami, ujawnienie przez odesłanie
5. Zakresu ujawnień wymagany przez ESRS 2
6. Struktura wymaganych ujawnień tematycznych na przykładzie ESRS E1 Zmiany klimatu
7. Praktyczne wskazówki dot. raportowania ESRS


WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby1500zł netto + 23% VAT

cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu w wersji elektronicznej (PDF)

Termin
Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczną anulacją zgłoszenia.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.