Ochrona danych osobowych w praktyce Radnych nowej kadencji.

- źródła prawa ochrony danych osobowych,
- Radny jako administrator danych osobowych,
-
jakie informacje dotyczące radnych nie podlegają ochronie

Termin: 12.06.2024 r.
Czas szkolenia: 09:00 - 14:00 / Miejsce: online 

CEL SZKOLENIA                                 

Omówienie praw i obowiązków dla nowych Radnych w zakresie przestrzegania i ochrony danych osobowych oraz przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych osobowych na gruncie RODO i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do Radnych nowej kadencji, kierowników jednostek, sekretarzy, kierowników działów organizacyjno-prawnych, kierowników działów administracyjnych, audytorów wewnętrznych, inspektorów RODO i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Źródła prawa ochrony danych osobowych. Przestrzeganie zasad dotyczących ochrony danych
    osobowych na gruncie RODO i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego
:
    a) RODO i jego podstawowe założenia oraz cele,
    b) obowiązki obciążające organy gminy, powiatu wynikające z przepisów RODO,
    c) zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO,
    d) zasady przekazywania dokumentów i materiałów z danymi osobowymi przez organy gminy, powiatu,
        zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez radnych,
    e) obowiązki informacyjne wynikające RODO.

2. Pojęcie danych osobowych.

3. Administrator danych osobowych w gminie, powiecie.

4. Radny jako administrator danych osobowych, rady gmin i powiatów jako administrator danych
    osobowych.

5. Uprawnienia radnych w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym
    w kontekście danych osobowych;
   
a) radni w strukturach organizacyjnych gmin i powiatów,
    b) prawo uzyskania informacji,
    c) prawo wglądu w dokumenty,
    d) prawo do składania interpelacji i zapytań,
    e) ograniczanie uprawnień z uwagi na ochronę danych osobowych, dobra osobiste, tajemnicę
        prawnie chronioną.

6. Transmisje, publikacja sesji i anonimizacja nagrań. Publikacja na BIP nagrań z sesji w świetle
     interpretacji PUODO. Retencja danych w BIP.

7. Publikacja uzyskanych przez radnych materiałów na mediach społecznościowych

8. Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   
a) prawo do uzyskiwania informacji,
    b) prawo do uzyskiwania kopii danych,
    c) prawo do bycia zapomnianym i prawo do sprzeciwu.

9. Konsekwencje bezprawnego ujawnienia danych osobowych na gruncie przepisów
    administracyjnych i przepisów prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych:
  
a) odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie RODO i ustawy o ochronie danych osobowych,
    b) odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych,
    c) odpowiedzialność administracyjna – kary nakładane przez UODO.

10. Jakie informacje dotyczące radnych nie podlegają ochronie w oparciu  przepisy o ochronie
       danych osobowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt:
- jednej osoby – 490 zł netto + 23 % VAT
- dwóch osób - 450zł/os + 23% VAT

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu poświadczającego udział w szkolenia w wersji elektronicznej (PDF).
Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 9.00 – 15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Robert Witkiewicz
tel. 22/ 464 97 18
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.
 

         Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)