Wydatki budżetowe w JST - w 2021 r.

Termin 27.10.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze wydatków  jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem apsektów praktycznych. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się  jakie są nowe uprawnienia wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji  oraz jakie  czyny stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych a także  jak prawidłowo przedstawić dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.   

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych i innych pracowników komórek finansowo - księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, województw, powiatów, gmin,  samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, placówek dyplomatycznych i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

PROGRAM  SZKOLENIA 

1. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych. 

2. Wydatek budżetowy a  koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa.  

3. System upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych.

4. Warianty ponoszenia wydatków budżetowych -  realizacja zadań statusowych jednostki:
a.siłami własnymi,
b.zleceniem zewnętrznym,
c.powierzeniem  realizacji zadania.


5. Etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki:
a. plan,
b. zaangażowanie,
c. zobowiązanie,
d. wydatek.  

6. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:     
a. ewidencja księgowa, 
b. klasyfikacja budżetowa. 

7. Wydatki niewygasające.

8. Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne - pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji  analitycznej.    

9. Inne zasady funkcjonowania wydatkowego w okresie epidemii m.in. zmiana uprawnień  wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji.  

10. Rozliczanie wydatków budżetowych  z budżetem - zasady i terminy.    

11. Wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

12. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatków budżetowych - szczególnie w sytuacji epidemii.  

13. Dyskusja uczestników - pytania i odpowiedzi.  

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl