Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych

Termin: 14-15.10.2021r. / Miejsce: online
 

- aktualny porządek prawny

- generalne zmiany i przewidywane zmiany

- zakres informacji przekazywanych do organu nadzoru
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących wyceny aktywów Funduszy Inwestycyjnych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: wymogi w zakresie polityki rachunkowości, wyceny składników lokat, zawartości sprawozdań finansowych, polityki nadzorczej KNF w zakresie wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych, w tym także ostatnie zmiany przepisów prawa w zakresie tematyki szkolenia. Tematyka uwzględniała będzie praktyczne implikacje wynikające z wymogów prawnych, które wpływają na obszar wyceny aktywów i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych.
 
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane do członków zarządu TFI oraz członków rad nadzorczych TFI (w tym komitetów audytu), pracowników komórek wyceny aktywów, pracowników komórek zarządzania ryzykiem, komórek zgodności działalności z prawem, audytu wewnętrznego, a także biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką wyceny aktywów i sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych.
 
PROGRAM SZKOLENIA:

PODSTAWY PRAWNE WYCENY AKTYWÓW I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  1. Omówienie całokształtu porządku prawnego w obszarze wyceny aktywów i sprawozdawczości finansowej funduszy inwestycyjnych oraz interakcji regulacji
  2. Kluczowe z perspektywy przepisy ustawy o rachunkowości
  3. Status i znaczenie rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
  4. Wpływ i znaczenie MSR/MSSF z punktu widzenia rachunkowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych

WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  1. Polityka rachunkowości funduszu inwestycyjnego – omówienie zawartości i szczegółowości
  2. Przykłady nieprawidłowości w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych
  3. Omówienie generalnych zasady wyceny wartości składników aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych
  4. Wycena składników lokat notowanych na aktywnym rynku
  5. Wycena składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku
  6. Przykłady nieprawidłowości w wycenie wartości aktywów funduszy inwestycyjnych
  7. Omówienie przewidywanych zmian w zakresie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
  1. Omówienie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego
  2. Omówienie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach okresowych funduszu inwestycyjnego przekazywanych do organu nadzoru
  3. Przykłady nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  1590 zł netto + 23 % VAT

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.