Tarcza antykryzysowa 3.0 w jst - funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Termin: 25.05.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian związanych z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej dotyczących między innymi: wydatków na COVID-19, przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych, zawieszenia postępowań podatkowych, przyznawania środków na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwiększania kosztów jsfp, niezdolności do pracy przedstawicieli jednostek samorządowych, oraz ich nowych uprawnień. Odpowiemy również na Państwa pytania dotyczące obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego a także tworzenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozwiążemy Państwa wątpliwości związane z interpretacją aktualnych zmian prawnych podyktowanych trwającą epidemią.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, burmistrzów, starostów, wójtów, skarbników, pracowników komórek organizacyjno-prawnych oraz wydziałów kadrowo-finansowych mających za zadanie monitorować i wdrażać wszelkie zmiany prawne mające wpływ na funkcjonowanie samorządu w okresie pandemii.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wyłączenie wydatków na COVID-19 z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego


2. Przyspieszenie wyłączenia kosztów obsługi długu z limitu spłaty zadłużenia jednostek samorządu
    terytorialnego


3. Przyznawanie dotacji dla zakładów budżetowych


4. Zawieszenie postępowań podatkowych


5. Praca organów rejestrujących pojazdy


6. Funkcjonowanie dotacji dla ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy, żłobków itp.


7. Tryby przyznawania świadczeń na bazie ustawy o pomocy społecznej czy ustawy o świadczeniach
    rodzinnych i ustaw powiązanych


8. Nowy termin wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste


9. Możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości czy przedłużenia terminu jego płatności


10. Informowanie o należytym wykonaniu umowy, zmianach umowy, karach i odszkodowaniach w sprawach
     związanych z zamówieniami publicznymi


11. Zmiany w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz kodeksu karnego związanych z zamówieniami
     publicznymi


12. Możliwości zwiększania kosztów jsfp bez spełniania wymogów ustawy o finansach publicznych


13. Zmiany dotacji celowych na zadania zlecone oraz na finansowanie zdań JST


14. Zmiany terminu zatwierdzania i rozliczenia dotacji


15. Zmiany w zakresie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o rocznych wpłatach
      wynikających dla JST z ustawy budżetowej


16. Niezdolność do pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta


17. Nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa w zakresie:


        • dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym
          dokonywanie  przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
        • dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
          finansach publicznych,
        • dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki
          samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów
          inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
        • dokonywania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu
          terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej
          jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
        • tworzenia nowej rezerwy celowej bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu
          stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust.
          1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art. 260 ust. 4
        • dokonywania zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
          papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
          finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1
          pkt 1 tej ustawy,
        • zaciągnięcia lub wyemitowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa
          w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,


18. Nowe uprawnienia starostów w zakresie:


        • dofinansowania przedsiębiorcom czy organizacjom pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń
          pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek
          na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
          COVID-19
        • przyznania przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie
          części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w
          następstwie wystąpienia COVID-19
        • udzielania mikropożyczek z funduszu pracy.


19. Zmiany terminów:


        • zamknięcia ksiąg rachunkowych, zestawienia obrotów i sald, inwentaryzacji,
        • sporządzania i zatwierdzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz sprawozdań
          finansowych,
        • udzielania absolutorium,
        • sporządzania sprawozdań za I półrocze 2020r,


20. Zmiany w zakresie zlecania zadań oraz terminów, jak i zasad rozliczania zadań, na które udzielono dotacji
     dla organizacji pozarządowych


21. Bieg terminów przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego


22. Obradowanie organów jednostek samorządu terytorialnego


23. Zmiany w zakresie dochodzenia i udzielania ulg w zakresie należności cywilnoprawnych


24. Zmiany terminu składania zawiadomienia do urzędu skarbowego dotyczącego zapłaty za fakturę na inny
      rachunek bankowy niż wynikający z białej listy


25. Terminy wydania interpretacji indywidualnych


26. Funkcjonowanie umów najmu i dzierżawy


27. Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 199zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl