Sygnaliści w sektorze prywatnym - obowiązek wdrożenia do 17 XII 2021 r.

Termin:  7.09.2021r.
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie praw i obowiązków przedsiębiorstw wynikające z dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów, która została przyjęta przez Parlament Europejski i zatwierdzona przez Radę UE w 2019 r. Oznacza to, że do 17 grudnia 2021 r. Polska musi przyjąć nowe przepisy w tym zakresie. Dyrektywa stanowi, że sygnalistą jest osoba dokonująca zgłoszenia, i uzyskała informacje na temat naruszeń w związku z pracą. Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. takie tematy jak zakres naruszeń i podstawy dokonywanych zgłoszeń, odpowiedzialność i warunki objęcia ochroną sygnalisty, wymogi dotyczące opracowania procedury dokonywania zgłoszeń, warunki prawne i konsekwencje ujawnienia publicznego, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządu oraz członków rad nadzorczych, pracowników komórek audytu wewnętrznego, controllingu, działu prawnego a także biegłych rewidentów, kancelarii prawnych, prawnopodatkowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tym tematem. 

PROGRAM

1. Sygnaliści w sektorze prywatnym 
2. Zakres naruszeń i podstawy dokonywanych zgłoszeń 
3. Warunki objęcia ochroną osób dokonujących zgłoszenia
4. Bezpodstawne zgłoszenie a odpowiedzialność sygnalisty  
5. Nowe obowiązki prawne pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób
6. Nowe obowiązki prawne pracodawców zatrudniających od 50 do 249 osób
7. Zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń 
8. Wymogi dotyczące opracowania procedury dokonywania zgłoszeń i działań następczych
9. Obowiązek podejmowania działań następczych w organizacji i terminy realizacji
10. Zgłaszanie naruszeń za pośrednictwem zewnętrznych kanałów 
11. Warunki prawne i konsekwencje ujawnienia publicznego 
12. Realizacja obowiązków zachowania poufności 
13. Zgłoszenia anonimowe a obowiązki firmy 
14. Obowiązek i sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń
15. Ochrona danych osobowych w związku z wdrażaniem przepisów o sygnalistach 
16. Środki ochrony sygnalistów
    a. zakaz działań odwetowych
    b. środki wsparcia 
    c. środki ochrony 
17. Sankcje za naruszenie przepisów
18. Delegowanie obowiązków podmiotom trzecim. Rozwiązania prawne i techniczne dostępne na rynku


WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 490zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:30 – 13:30.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.