SLIM VAT, SLIM VAT 2, pakiet e-Commerce - najnowsze zmiany, zasady opodatkowania obrotu międzynarodowego, praktyka krajowa

Termin:  10.09.2021r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w podatkach VAT, które weszły w życie w 2021 roku. Szkolenie ma na celu przygoto-wanie uczestników do prawidłowego rozliczania podatków w roku bieżącym oraz w latach kolejnych. Podczas szkolenia omówione zostaną takie zagadnienia jak: tzw. Pakiet VAT e-Commerce 2021 i wynikające z niego zmiany, Pakiet SLIM VAT oraz SLIM VAT 2, etc. 

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników działów podatkowych, przedstawicieli kancelarii prawnych i prawno-podatkowych, biur rachunkowych, jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatku VAT.

PROGRAM
 

Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT, m.in.:
 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zali-czek z tytułu eksportu towarów,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco,
 • spójne kursy walut,
 • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentu-jących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, 
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości,
 • zmiany w zakresie rozliczania (ujmowania dla potrzeb VAT) faktur korygujących in minus i in plus,
 • zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych,
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwier-dzania wywozu towarów.

Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 2, m.in.:
 • jednoznaczne uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • w przypadku importu usług powrót do zasad obowiązujących przed 01.01.2017 r. i rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co deklarowany podatek należny;
 • uproszczenie warunków korzystania z opcji opodatkowania nieruchomości zabudowanych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;
 • doprecyzowanie, że prawo do ujęcia VAT naliczonego poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym powstało prawo do odli-czenia VAT naliczonego, jak również trzech kolejnych okresów rozliczeniowych;
 • wydłużenie terminu obowiązku składania VAT-26 (samochody wykorzystywane wyłącznie w działalności) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie pierwsze nabycie związane z samochodem dające 100% prawo do odliczenia;
 • zmiany dotyczące tzw. ulgi na złe długi ułatwiające korygowanie VAT należnego przez wierzy-ciela;
 • wydłużenie terminu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 dni do 60 dni przed otrzyma-niem płatności. 

Zmiany wynikające z pakietu e-Commerce, m.in.:
 • likwidacja pojęć sprzedaży wysyłkowej „z” i „na” terytorium kraju; zastąpienie ich przepisami o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej: „WSTO”);
 • wprowadzenie jednolitego progu na terytorium całej UE (10.000,00 EUR) dla podatników do-starczających towary w ramach WSTO;
 • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów importowa-nych z państw trzecich;
 • rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług na-dawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. Mini One Stop Shop);
 • wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekra-czającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w tzw. Import One Stop Shop (cel: opodatkowanie sprzedaży w kraju konsumpcji);
 • usunięcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
 • nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).
Najnowsze orzeczenia TSUE, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje urzędowe do-tyczące m.in.:
• sankcji VAT;
• odliczania VAT od importu usług i WNT;
• korekty faktury w toku trwającego postępowania lub kontroli;
• stawki VAT na gastronomię;
• podzielonej płatności (MPP);
• tzw. ulgi na złe długi;
• stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o VAT;
• warunków stosowania 0% stawki VAT na WDT i eksport towarów;
• warunków rozliczania importu towarów w deklaracji VAT;
• usług finansowych i medycznych zwolnionych z VAT;
• świadczeń złożonych;
• transakcji łańcuchowych;
• dobrej wiary i należytej staranności w kontekście zachowania prawa do odliczenia VAT naliczonego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:30 – 15:30.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.