ESEF - przygotowanie i walidacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL

    Termin:  28.10.2021r.

UWAGA: szkolenie daje możliwość zaliczenia 8h samokształcenia biegłych rewidentów

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian, dotyczących całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez tagowanie części sprawozdania, tworzenie przykładowych rozszerzeń, transformacji do formatu iXBRL oraz walidacji sprawozdania. Podczas szkolenia omówiona zostanie walidacja merytoryczna oraz tech-niczno- informatyczna, rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF i ocenie wyników walidacji.
Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowa-dzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewni w czasie warsztatów dostęp do narzędzia. Uczestnicy warsztatów będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego przykładowego przedsiębiorstwa. Warsztaty dostarczą podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego przejścia całe-go procesu przygotowania sprawozdania finansowego w standardzie iXBRL. 

Szkolenie będzie realizowane w postaci warsztatu praktycznego, polegającego na nauce tagowania 
w programie offline.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników de-partamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych, do biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR, emitentów papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych z rynku regulowanego, New Connect, Catalyst jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacja standardu ESEF.

PROGRAM
9:00 -10:30 BLOK I
ESEF a ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach oraz standard badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF
 1.Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
    -  obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności w jednym formacie elektronicznym, tj. XHTML
    - ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych
 2. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
    - przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych
    - kompleksowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania przez Agencję kontroli zdalnych w firmach audytorskich
    - dostosowanie przepisów do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 3. Projekt standard badania zgodności sprawozdań finansowych z wymogami Rozporządzenia ESEF
10:30 -11:15 BLOK II
European Single Electronic Format (ESEF) – prawne aspekty sporządzania i walidowania raportów rocznych
 1. XBRL  jako format elektronicznego raportowania
 2. Podstawowe terminy: format XHTML, XBRL i InlineXBRL, ESEF
 3. Wymagania prawne: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2018/815 z 18.12.2018 i jego nowelizacje
 4. Taksonomie MSSF 2020 i 2021 a Taksonomie ESEF 2020 i 2021
 5. Aktualizacja ESEF Reporting Manual - lipiec 2021
 6. Walidacje merytoryczne i techniczne ESEF w aspekcie Rozporządzenia 2018/815 i ESEF Reporting Manual 
11:15 – 11:30 Przerwa 
11:30-12:15 BLOK III
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza merytoryczna
 1. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF
 2. Struktura merytoryczna Taksonomii IFRS i Taksonomii ESEF
 3. Przegląd Taksonomii ESEF w narzędziu on-line 
 4. Zasady mapowania sprawozdań finansowych 
 5. Zasady tworzenia rozszerzeń taksonomii
12:15 – 13:00 BLOK IV 
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY na przykładzie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy wykorzystaniu narzędzia open source
 1. Porównanie pozycji sprawozdania finansowego z taksonomią
 2. Mapowanie wybranych pozycji z poniższych sprawozdań finansowych:
    • Bilans, 
    • Rachunek Zysków i Strat,
    • Sprawozdanie z Innych Całkowitych Dochodów,
    • Rachunek Przepływów Pieniężnych, 
    • Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym
3. Wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdań 
4. Opracowanie wybranych rozszerzeń taksonomii dla pozycji niestandardowych
13:00 - 13:30 Przerwa 
13:30- 15:00     BLOK IV – kontynuacja 
Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – przykład mapowania sprawozdania do pozycji taksonomii – WARSZTAT PRAKTYCZNY c.d.
15:00-15:15 Przerwa
15:15- 16:15 BLOK V
Walidacje merytoryczne i techniczne w doświadczeniach krajowych i zagranicznych emitentów giełdowych
1. Walidacje merytoryczne sprawozdań krajowych
2. Walidacje techniczno-informatyczne sprawozdań krajowych w różnych narzędziach IT
3. Rodzaje błędów i ostrzeżeń w walidacji 
4. Rola biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych wg ESEF i ocenie wyników walidacji 
5. Doświadczenia emitentów i audytorów w innych krajach UE – przykłady z Niemiec, Francji i Hiszpanii
16:15 Zakończenie szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:15.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.