Przygotowanie - do zamknięcia roku budżetowego 2021 w JST

Termin 21.12.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie czynności poprzedzających  zamknięcie roku budżetowego 2021 oraz otwarcie roku 2022 w jednostkach budżetowych, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, poprawnego przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych, oraz odpowiedzialności  kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności na poszczególnych etapach i w różnych komórkach organizacyjnych jednostki.  

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników  jednostek i ich zastępców, głównych księgowych i ich zastępców, pracowników  działów księgowości oraz innych pracowników  merytorycznych biorących udział w wielu czynnościach poprzedzających zamknięcie, a następnie otwarcie roku budżetowego.

PROGRAM  SZKOLENIA 

1.Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych za gospodarkę finansową jednostki, w tym za czynności związane z poprawnym zamknięciem roku budżetowego 2021.
 
2. Analiza zgodności polityki rachunkowości i ewidencji księgowej z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 
3. Zasady ogólne otwierania i zamykania oraz ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 
4.Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2021 oraz otwarciem roku 2022 - przykładowy harmonogram.
 
5. Koszty na przełomie roku 2021/2022.
 
6. Umorzenie/amortyzacja -  zasady, metody i uproszczenia.
 
7. Trwała utrata wartości i odpisy aktualizujące należności.
 
8. Wycena niewykorzystanych materiałów, wcześniej odpisanych w koszty.
 
9. Czynności ewidencyjno - rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:
weryfikacja dowodów księgowych;
rozliczenie dotacji;
rozliczenie zaliczek;
korekta odpisu na ZFŚS;
analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania;
uzgodnienia syntetyczno - analityczne.
 
10.Inwentaryzacja, jako podstawowa czynność warunkująca poprawne zamknięcie roku i ustalenie wyniku finansowego, w tym:
inwentaryzacja środków trwałych oddanych do osobistego użytku pracownikom pracującym w trybie zdalnym; 
weryfikacja sald zamiast potwierdzenia sald - zmiana metody inwentaryzacji z powodu COVID-19;
weryfikacja sald zamiast spisu z natury zapasów z powodu COVID-19;
rozliczenie wyników inwentaryzacji - zasady, uproszczenia.
 
11.Postępowanie poinwentaryzacyjne - propozycje rozwiązań, wnioski i rekomendacje.
 
12.Przykładowe zarządzenie kierownika jednostki w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami - powierzenia, oświadczenia, protokoły, sprawozdania.
 
13.Dyskusja uczestników - odpowiedzi na pytania. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl