Proces BION dla TFI wg nowej metodyki Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Termin: 27.10.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie nowych zasad przeprowadzania przez Urząd KNF procesu Badania i Oceny Nadzorczej w odniesieniu do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione: podstawy prawne procesu BION w przypadku TFI, harmonogram i przebieg procesu BION, kryteria nadawania oceny BION w poszczególnych obszarach podlegających ocenie, kluczowe zasady i wskazówki w zakresie wypełniania ankiet i kwestionariuszy BION przesyłanych do Urzędu KNF w trakcie procesu BION, a także wprowadzania korekt ocen obszarów oraz oceny końcowej BION, etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych TFI, pracowników komórek ds. zgodności działalności z prawem, komórek zarządzania ryzykiem, komórek audytu wewnętrznego, a także przedstawicieli akcjonariuszy TFI oraz osób odpowiedzialnych w TFI za koordynowanie procesu BION.

PROGRAM

1.  Geneza i podstawowe założenia procesu BION w przypadku TFI
2.  Organizacja i przebieg procesu BION wg nowej metodyki
3.  Kryteria nadawania oceny BION w poszczególnych obszarach
4.  Omówienie zasad wprowadzania korekt ocen obszarów oraz oceny końcowej BION
5.  Komunikacja TFI z organem nadzoru w ramach procesu BION - praktyczne wskazówki
6.  Implikacje wyników procesu BION dla TFI i ich interesariuszy

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w wersji online

990 zł/os netto + 23 %VAT

 

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.