Polityka rachunkowości - i jej wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki budżetowej

Termin: 03.11.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30

Polityka rachunkowości to wewnętrzny i obowiązkowy dokument jednostki tworzony przez kierownika jednostki za pośrednictwem głównego księgowego. Pomimo wieloletniego wymogu ustawowego, jednostki często nie sporządzają polityki rachunkowości lub sporządzają ją wadliwie. Natomiast dobrze sporządzona polityka rachunkowości jest drogowskazem dla każdego księgowego. Ponadto rozwiązania przyjęte przez jednostkę, które muszą być zapisane w polityce rachunkowości wpływają znacząco na sporządzanie sprawozdań finansowych. 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia polityki rachunkowości oraz wpływem przyjętych rozwiązań na sprawozdawczość finansową  jednostki. Uczestnicy poznają między innymi zapisy polityki dotyczące:

 • podstawowych zasady tworzenia polityki rachunkowości
 • metod wyceny rzeczowych aktywów trwałych
 • wyceny operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych
 • aktualizacji wartości należności
 • rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • szczególnych zapisów polityki rachunkowości

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • poznanie podstawowych zasad tworzenia polityki rachunkowości
 • poznanie zapisów polityki rachunkowości dotyczących:

- wyceny rzeczowych aktywów trwałych,

- operacji w walutach obcych,

- aktualizacji wartości należności,

- rozliczeń międzyokresowych kosztów,

- biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

- szczególnych zapisów polityki rachunkowości:

 • zapoznanie się z przykładową polityką rachunkowości
 • uzyskanie praktycznych informacji i porad dotyczących tworzenia polityki rachunkowości

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych jak również do wszystkich osób, które mają do czynienia z rachunkowością jednostek budżetowych prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Tworzymy politykę rachunkowości:

 • podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 • co powinna zawierać polityka rachunkowości
 • uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
 • podstawa ustalenia progu istotności dla celów bilansowych
 • kto podpisuje politykę rachunkowości
 • aktualizacja zakładowego planu kont
 • zmiana przyjętych zasad polityki rachunkowości

II. Metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji

III. Wycena operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych:

 • zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
 • różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
 • wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych

IV. Aktualizacja wartości należności:

 • konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
 • utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
 • wiekowanie należności przeterminowanych
 • ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
 • rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek spłaty należności lub ustania przyczyny jego utworzenia

V. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

 • istota rozliczeń międzyokresowych kosztów
 • rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
 • ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

VI. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

 • ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
 • ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów

VII. Szczególne zapisy polityki rachunkowości:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki funduszy europejskich
 • zapisy polityki rachunkowości dostosowane do specyfiki jednostki

VIII. Przykładowa polityka rachunkowości.

IX. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela: 
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl