Modelowanie ładu korporacyjnego w banku

Termin:  28.10.2021r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wyjaśnienie wymogów regulacyjnych w odniesieniu do ładu korporacyjnego w banku. Podczas szkolenie omówione zo-staną zasady skutecznego zabezpieczenia zarządu i rady nadzorczej w kontekście odpowiedzialności za zapewnienie efektywnego ładu korporacyjnego, system wynagrodzeń w banku, wymagania w zakresie kompozycji organów banku, etc.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest członków zarządów, dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, audytu oraz pracowników komórek obsługujących zarząd i radę nadzorczą oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotem szkolenia  

PROGRAM
1. Regulacje dot. ładu korporacyjnego
   (CRD5, Ustawa Prawo Bankowe, Rozporządzenie MF, Wytyczne EBA, Rekom. Z, regulacje dot. ESG)
2. Organizacja systemu zarządzania banku, w tym systemu kontroli wewnętrznej
3. Wymagania w zakresie kompozycji organów banku
4. Podział zadań i organizacja relacji między organami banku
5. System wynagrodzeń w banku
    - zarzadzanie relacjami outsourcingowymi, polityka dywidendowa, zarządzanie produktowe, ujawnienia
6. Dobre i złe praktyki rynkowe [np. Dobre Praktyki GPW]
7. Studium przypadku [case study]
  


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 890zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.