Inwestycje w JST - jak prawidłowo je przygotować, przeprowadzić i rozliczyć ?

Termin: 28.10.2021r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 13:30

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo - księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z RFRD(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)  i innych źródeł, jak również  przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji w jst. 


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników oraz  wszystkich  pracowników  działów księgowości i  pracowników  odpowiedzialnych za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
 
2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym: 
    • zasady  gospodarowania majątkiem, 
    • instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z  procedurą inwestycji.
 
3. Przygotowanie inwestycji: 
 
    • celowość,
    • sposób finansowania i związane z tym terminy, 
    • specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego,
    • kalkulacja obciążenia wydatków bieżących JST po ukończeniu inwestycji, 
    • wymogi stawiane wykonawcom itp. 
 
4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: 
 
   • z budżetu JST, z RFRD, z RFIL i innych funduszy, 
   • z dotacji celowej,
   • z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie budżetowe,  
   • sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
 
5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont. 
 
6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - różne koncepcje w tym zakresie.
 
7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i  inwestycyjnych z różnych źródeł.
 
8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł  finansowania i rozliczenie tych kosztów. 
 
9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
 
10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych  jednostek.
 
11. Inwestycje bez efektu.
 
12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe. 
 
13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
 
14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
     
15.Dyskusja uczestników - pytania i odpowiedzi.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić. 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl