Dotacje - jako szczególna forma wydatku z budżetu JST

Termin: 25.11.2021 r.

Czas szkolenia: 10:00 - 14:30 / Miejsce: online   

- dotacje w planach finansowych
- zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu, oświata i inne
- uchwały w sprawie dotacji na tle typowych naruszeń prawa
- kryteria kontroli wykorzystania dotacji
 
CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie:

 • ustawowej definicji dotacji, rodzajów dotacji, szczególnych zasad rozliczania dotacji,
 • podstaw udzielania dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu,
 • zasad udzielania dotacji na ochronę zabytków, finansowania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, oświaty, dotowanie straży pożarnych oraz spółek wodnych,
 • kryteriów kontroli wykorzystania dotacji,
 • zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane z dotacjami,
 • podstaw karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, dyrektorów komórek organizacyjno - prawnych, planowania budżetu oraz innych pracowników JST zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu i członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu.

PROGRAM SZKOLENIA
 
1.Sposoby realizacji zadań publicznych. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów                      władzy publicznej „na podstawie” i w granicach prawa” - podstawy planowania wydatków publicznych z uwzględnieniem dotacji.         
                                                        
2.Zasady ujmowania dotacji w planach finansowych jednostek sektora  finansów publicznych z uwzględnieniem zagadnienia prawnych ram ograniczających planowanie i wykonywanie wydatków publicznych (budżetowych) w formie dotacji.
 
3.Charakterystyka dotacji jako szczególnej formy wydatku z budżetu:
 • ustawowa definicja dotacji,
 • rodzaje dotacji,
 • szczególne zasady rozliczania dotacji,
 • udzielanie dotacji na tle linii podziału kompetencyjnego, w tym pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.
4.Prawne podstawy udzielania dotacji:
 • dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym m. in : instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe zakłady budżetowe,
 • z tytułu zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania zlecone ustawami,
 • dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 • na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego.
5.Podstawy udzielania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu:
 • formy i zasady współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego a organami administracji publicznej,
 • czynności weryfikacji wniosku (oferty) podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji.
6.Zasady udzielania dotacji na ochronę zabytków, finansowanie kultury fizycznej i sportu, finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Dotowanie straży pożarnych oraz spółek wodnych.
 
7.Dotacje dla jednostek oświatowych.
 
8.Uchwały w sprawie dotacji na tle typowych naruszeń prawa - prezentacja rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków sądów administracyjnych.
 
9.Kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji  sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje.
 
10.Podstawy zgodnego z prawem planowania i wykonania wydatków w formie dotacji w świetle ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli - identyfikacja obszarów  stwierdzanych nieprawidłowości oraz analiza przyczyn ich powstawania.
 
11.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane z dotacjami, w tym:
 • charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych obszarów zagrożeń, identyfikowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących dotacji (art. 8, 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
 • przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle problematyki: przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenia w terminie przekazanej dotacji, niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
 • sankcje za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie dotyczącym dotacji.
12.Podstawy karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i  wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.
 
13. Dyskusja - odpowiedzi i pytania.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa) 

Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl