Centrum Usług Wspólnych jako narzędzie z obszaru zarządzania samorządowymi jednostkami organizacyjnymi - praktyczne funkcjonowanie

Termin: 23.10.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia : 10:00 - 14:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe Centrum Usług Wspólnych. Uczestnicy poznają szereg przykładów konkretnych rozwiązań dotyczących opracowania procedury związanej z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi, czy instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną skuteczne strategie zarządzania i podniesienia efektywności funkcjonowania CUW. Szkolenie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń praktyków mierzących się codziennie z tymi problemami. Poruszone zostaną problematyczne kwestie związane z funkcjonowaniem jednostek obsługujących i obsługiwanych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych, Urzędach Miast i Gmin, Starostwach Powiatowych i ich jednostkach organizacyjnych, współpracujących z tymi centrami.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Samorządowe Centra Usług Wspólnych i ich rola - kompetencje organów  stanowiących w zakresie
    tworzenia samorządowych CUW.
2. Zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych  jednostek samorządu
    terytorialnego.
3. Forma organizacyjno - prawna samorządowego CUW - zasady ich tworzenia, statut, zakres
    regulaminu organizacyjnego.
4. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek
    obsługiwanych przez centrum.
5. Polityka rachunkowości jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych.
6. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez samorządowe centrum usług wspólnych
    - zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
7. Zasady obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej.
8. Polityka rachunkowości w przypadku wspólnej obsługi - zakres, zadania, odpowiedzialność - przykład
    ustalonej polityki rachunkowości.
9. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę.

10.Przykłady organizacji  i funkcjonowania CUW.

11.Pytania uczestników.   

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 349zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.   

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczególowych informacji udziela: 
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl